Search

Consideracions de la PTP a l’Avantprojecte de Llei Ferroviària de Catalunya

jul. 28 2005

jul.

28

2005

Honorable senyor Joaquim Nadal Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
Generalitat de Catalunya
Av. Tarradellas, 2
Barcelona

 

CONSIDERACIONS DE LA PTP A L’AVANTPROJECTE DE LLEI FERROVIÀRIA DE CATALUNYA

 

Primera. L’avantprojecte de Llei es composa tan sols d’un text articulat mancat de la necessària contextualització prèvia on es fonamenti la idoneïtat temporal i competencial de la nova regulació que es proposa. Aquesta bona pràctica esdevé encara més convenient davant el nou marc regulador de referència que es va definir el desembre de 2004 amb l’aprovació de la Llei 39/2003 del sector ferroviari.
Segona. En aquest mateix sentit, es troba a faltar en el mateix articulat un article específic que determini amb exactitud quins són els objectius que es pretenen amb la nova proposta normativa.

Tercera. Contràriament al que es preveu, pel que fa a les noves infraestructures viàries, en la recent aprovada Llei de carreteres, no es considera la necessitat d’elaborar el preceptiu estudi de viabilitat previst a l’article 16 de la Llei 9/2003 de la mobilitat, pel que fa a la necessitat d’avaluar l’impacte que comporta la creació, modificació o adaptació d’una infrastructura o un servei de transport ferroviari. En aquest sentit, caldria introduir en l’article 10 l’estudi de viabilitat com el primer dels instruments per a la projectació i construcció d’infraestructures ferroviàries.

Quarta. A l’article 7 es parla d’un Pla Director d’Infrastructures de Transport de Catalunya. Això és una bona idea amb la condició que parli de totes les infrastructures de transport, no únicament de les ferroviàries i amb la condició que també incorpori mesures de gestió. Els suïssos per exemple, invertint quantitats ben modestes, inferiors als 6.000 milions d’euros en uns quants anys, han donat la volta al seu sistema ferroviari de viatgers a partir de criteris de gestió i de servei que després es traduïen en determinats projectes d’infrastructura. Per tant, primer la idea de gestió i de serveis, després la infrastructura.

Cinquena. Caldria concretar la participació dels usuaris en la gestió del sistema ferroviari tal com s’apunta en la Llei 9/2003 de la mobilitat.

Sisena. Caldria indicat en la disposició addicional vuitena que el catàleg d’infrastructures i de serveis ferroviaris és de lliure accés.

 

Barcelona, 29 de juliol de 2005

També et pot interessar...