• L’escàndol generat per una de les 73 mesures del pla de descontaminació, consistent en baixar la velocitat màxima dels 120 a 80 km/h, és desmesurat tenint en compte que, en el pitjor dels casos, només s’incrementa en 3 minuts el temps de viatge. A més, l’àmbit d’aplicació de la mesura és un medi molt congestionat i ple de limitacions prèvies

 • La intoxicació informativa a la que ens ha sotmès el lobby de l’automoció és del tot contradictòria i silencia els avantatges d’aquesta mesura sanitària:
  menys contaminació, menys accidentalitat i menys congestió.

 • Si algun defecte té aquest pla ha estat la manca de sensibilització ciutadana i l’absència d’un pla parallel de reforç de transport públic d’entrada a Barcelona, que impliqui els departaments de Medi Ambient, PTOP i Interior (Trànsit).

Dimarts 10 de juliol, el Govern de Catalunya va aprovar el Pla d’Actuacions per a la millora de la qualitat de l’aire en 40 municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric degut a la baixa qualitat del seu aire. L’objectiu del pla és reduir la presència de partícules en suspensió inferiors a 10 micres (PM10) i els diòxids de nitrogen (NO2)  pel greu perjudici que suposen a la salut humana i perquè es troben molt per sobre dels màxims permesos per la Unió Europea. Aquests valors seran d’obligat compliment a partir del 2010.

Curiosament, de les 73 mesures que contempla el pla dins dels camps de mobilitat, domèstic, industrial i energètic, només la reducció de la velocitat màxima permesa a les autopistes i autovies ha generat un important enrenou mediàtic. Des d’alguns sectors de la societat catalana no s’ha dubtat en esperonar l’opinió pública amb tot tipus d’imprecisions que han intoxicat part de l’opinió pública interessada en l’aplicació d’aquest pla.

 

Davant d’aquesta situació, la PTP es posiciona amb els següents punts:

 • El pla de descontaminació és una mesura sanitària d’interès general que està per sobre de qualsevol interès en la mobilitat privada, per lícit que sigui.
 • La mobilitat privada, molt especialment la dels automòbils i dels camions, és la principal causa de contaminació urbana a l’entorn metropolità i han de ser objectius d’aquest pla sanitari. És totalment intolerable mantenir la greu situació en què ens trobem, amb 3.000 morts anuals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 16.000 a tot Espanya com a conseqüència de les malalties associades a la contaminació atmosfèrica, causada bàsicament per cotxes i camions a l’àrea metropolitana.
 • És profundament lamentable veure com la mesura de la reducció de velocitat, que s’implanta en un àmbit congestionat de forma gairebé permanent, ple de limitacions puntuals a 100 i 90 km/h i que només suposarà una pèrdua de 3 minuts en el pitjor dels casos, ha generat aquest escàndol mediàtic i descrèdit cap al Govern de Catalunya, sobretot si tenim en compte que l’obligació de qualsevol administració és vetllar per la seguretat i sanitat general.
L’elecció dels 80 km/h com a velocitat màxima no és casual:

 

 • CONTAMINACIÓ. La reducció d’un 25% en la velocitat màxima (de 120 a 80 km/h) permet reduir les emissions per sobre d’aquest percentatge. A 80 km/h és on es produeixen unes menors emissions de NO2 i PM10 (veure gràfics adjunts).
 • ACCIDENTALITAT. S’incrementa notablement la seguretat vial perquè la circulació dels vehicles és molt més homogènia a 80 km/h que a 120 km/h, on es presenta una gran dispersió de velocitats individuals (70-140 km/h) que implica un risc de col·lisió superior. A més, la violència de l’impacte en una topada a 80 km/h baixa fins al 44% del que seria a 120 km/h.

 • CONGESTIÓ. A 80 km/h s’incrementa notablement la capacitat d’una autopista respecte els 120 km/h (veure gràfics adjunts). És radicalment fals, doncs, que aquesta mesura incrementi la congestió dels accessos a Barcelona. La fluïdesa del trànsit sobretot es veu afectada pels canvis sobtats de velocitat, motivats bàsicament pels accidents, l’elevat nombre d’accessos a les autopistes en zona urbana i pel pas radical dels 120 km/h als 50 km/h a les entrades de la ciutat. Considerar el nou límit de velocitat una causa de congestió és totalment incoherent.
 • L’argument de què la circulació a 80 km/h obligarà a rebaixar una marxa, revolucionant més el motor, i per tant contaminant més, és del tot inexacte i contradictori. Precisament als cursos de conducció eficient que imparteix el RACC, es recomana mantenir la marxa més elevada possible per a una mateixa velocitat. En una autopista és perfectament assolible la velocitat de 80 km/h mantenint la cinquena marxa, revolucionant molt menys el motor que a 120 km/h i per tant, contaminant menys.
 • La circulació a 80 km/h es tradueix en una marxa més fluïda dels vehicles que redueix el nombre de frenades i accelerades, quejustament són les fases que més contaminen.
 • L’argument d’elevar la velocitat per a descontaminar és del tot perniciós, perquè a banda de ser del tot inexacte ens empentaria a un increment de sinistralitat i soroll intolerable als temps que corren. A més, la mesura empitjoraria greument la fluïdesa del trànsit.
 • La reducció de velocitat, a través de la reducció de l’amplada dels carrils de circulació privats, facilitarà la implantació dels carrils bus-VAO d’entrada a Barcelona, que afavoreixen l’ús sostenible del vehicle privat i milloren l’eficàcia i eficiència del nostre transport públic per carretera.
 • Si algun defecte té aquest pla de descontaminació és la manca d’ambició i de sensibilització pública, atès l’important problema de contaminació actual:
  • el Govern de Catalunya no ha defensat prou la mesura, de forma que les contrainformacions han condicionat editorials i intoxicat part de l’opinió pública. Caldria incrementar els esforços pedagògics d’ara endavant.
  • trobem a faltar un pla que reforci el transport públic en paral·lel a aquesta mesura, de forma que els autobusos aprofitin més la perspectiva de millora del trànsit
  • Pel que fa la zonificació del pla, hi ha un grau de restricció diferent entre la zona 1 (AMB, a 80 km/h permanentment) i zona 2 (24 municipis del perímetre metropolità, amb velocitats recomanades en funció del trànsit). Des de la PTP encoratgem a gestionar intel·ligentment el trànsit a la zona 2 com s’havia previst inicialment.

logo30-save Annex (PDF, 125 KB)