En Lluís Carrasco Martínez provist de DNI XX.XXX.XXX-X en representació de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, amb domicili a efectes de notificació al C. Clot, 86, entresol-C de Barcelona, presenta les següents al·legacions al projecte d’ampliació a tres carrils i calçades laterals de l’autovia C-58. Tram B-30 – Terrassa.

Descripció del projecte

El traçat afectat és de 11,3 km. Segons les principals actuacions, es poden dividir en 3 trams:

 1. Entre B-30 i Sabadell Centre (enllaç amb BV-1414) . Ara té tres carrils per sentit. El projecte proposa una calçada lateral de 2 carrils per sentit i reestructurar-ne els enllaços viaris.
 2. Sabadell Centre i Sant Quirze. Actualment té 3 carrils direcció Barcelona i 2 en sentit Terrassa. Es pretén crear el tercer carril direcció Terrassa i les dues calçades laterals de 2 carrils.
 3. Sant Quirze – Terrassa (Can Parellada). Creació de les dues calçades laterals de 2 carrils.

Aquestes obres suposaran, a més, el canvi de les sortides i entrades a l’autopista en aquests trams.

Pressupost

Pressupostos parcials: 55.193.414
Despeses generals (13%): 7.175.143
Benefici Industrial (6%): 3.311.604
IVA (16%): 10.508.826
Estimació Pressupost: 76.188.989
Estimació Expropacions + Serveis Afectats + Mesures Correctores: 96.257.120€

Justificació del projecte

Segons la memòria, “les dades de trànsit a les quals s’ha pogut accedir, els nivells d’utilització en l’autopista actualment són molt elevats i, en les hores punta el nivell avaluat és E i F”. Per tant, el projecte busca incrementar la capacitat de l’autopista perquè avui té congestió (nivells de servei baixos) durant una bona part del dia.

A l’estudi s’indica que el punt crític és el tram entre els enllaços de la B-30 i la ctra. BV-1414, que és la que va de Sabadell a la UAB. En direcció Barcelona, en un dia feiner circulen 160.000 vehicles i cap a Terrassa 130.000. En hora punta del matí es concentren 6.000 vehicles hora cap a Barcelona i 4.800 en sentit Terrassa.

A l’estudi també s’argumenta que l’increment de trànsit al tram de la C-58 a Ripollet, per tant fora de l’àmbit estricte del projecte, al període 1993-2003 ha estat d’un 4,33% anual, concretament un 7% en el període 1993-1998 i un 2,5% en el període 1999-2003.

S’estima que l’increment de trànsit serà del 2% en el període 2005-2010 i baixarà fins l’1,5% entre 2011 i 2015.

D’altra banda, s’estima l’ocupació mitjana dels turismes en 1,2 ocupants/vehicle en activitats industrials i de 1,3 en el cas residencial.

Valoració del projecte

 1. El projecte segueix la filosofia que hi havia en el projecte del Túnel d’Horta. “quan s’arriba a situacions de congestió, cal posar més carrils per circular”. Aquest projecte i la seva filosofia subjacent no s’adeqüen a la Llei de Mobilitat, ni a l’esborrany de les directrius nacionals de mobilitat, ni al projecte de nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, el qual estableix a l’article 46 que “Els poders públics de Catalunya han de promoure polítiques de transport i de comunicació, basades en criteris de sostenibilitat, que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la mobilitat tot garantint l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.” Per tant, el que ve a dir el projecte de nou Estatut és que cal privilegiar el transport públic quan es tracta d’incrementar la capacitat en un enllaç, en aquest cas entre la B-30 i Terrassa seguint el curs de la C-58.
 2. El projecte de PTOP aposta per incrementar la capacitat viària, per tant, per un increment d’oferta, passant de 3 a 5 carrils i, fins i tot, en algun cas de 2 a 5 carrils, en comptes de pensar com incrementar la capacitat en els sistemes sostenibles, el transport públic o el privilegi del cotxe compartit, a través d’instruments com peatges selectius o carrils bus-VAO.
 3. El projecte de PTOP podria significar el primer lliurament de la vella idea del Túnel d’Horta, un projecte que continua actiu en el planejament vigent, ja que el que fa és incrementar la capacitat aigües amunt de la hipotètica connexió entre el Túnel d’Horta i la C-58.
 4. El projecte de PTOP ignora que el Govern de la Generalitat ha acordat impulsar la construcció d’un carril bus-VAO, aigües avall de la B-30, entre Ripollet i l’Avinguda Meridiana a Barcelona, precisament per afavorir el pas dels autobusos i dels vehicles privats amb superior ocupació.
 5. El projecte de PTOP no contempla la possibilitat d’explotar de forma diferent la barrera de peatge dels Túnels de Vallvidera explotats per TABASA una empresa pública que ha entrat en una situació de clars beneficis i que podria dedicar una part de l’excedent a subvencionar el peatge dels cotxes amb 2 ocupants arribant a la gratuïtat en el cas de 3 per afavorir l’augment d’ocupació dels vehicles. Aquesta és una clara i fàcil manera de fer la mobilitat més sostenible.
 6. Els principals desplaçaments dels grans municipis de l’àrea d’influència de la C-58, Sabadell, Terrassa i Cerdanyola, es fan cap a Barcelona. En el cas dels municipis de menor població, els desplaçaments es fan a les poblacions veïnes o a Barcelona. Per tant, l’ampliació de la C-58 no aporta beneficis als municipis afectats, ja que privilegia els viatges a Barcelona i el trànsit de pas, per a què els cotxes vagin més ràpid.
 7. En la llei de modificació de la llei de carreteres de l’any 2005 s’estableix que qualsevol projecte de nova carretera avaluarà les alternatives en altres modes, especialment de transport públic, cosa que aquest projecte no fa.
 8. Afavorir el mode de carretera suposa induir noves demandes de vehicle privat que incrementen les emissions de gasos d’efecte hivernacle, dificultant el compliment dels compromisos que Catalunya ha adquirit en el Protocol de Kioto.

Al·legacions

És per tot això que es presenta la següent al·legació:

Es demana la suspensió i decaïment del projecte d’ampliació a tres carrils i calçades laterals de l’autovia C-58. Tram B-30 – Terrassa, perquè no s’adequa als principis de mobilitat sostenible continguts en la legislació catalana, i es demana així mateix la seva substitució per un nou projecte, que contempli els principis de la mobilitat sostenible al llarg de tot l’eix de la C-58, entre Barcelona i Terrassa, basat en la promoció del transport públic i l’increment d’ocupació dels vehicles a partir de la instauració de peatges selectius en el Túnel de Vallvidrera i la construcció carrils Bus-VAO en els accessos a Barcelona i a Sabadell, Terrassa i Cerdanyola.

La mobilitat sostenible sempre ofereix més capacitat de transport, més econòmica, més segura, financerament i ambientalment més sostenible que no qualsevol autopista per més que arribi a tenir 5 carrils.

Barcelona, 5 de gener de 2006

HONORABLE SENYOR CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES
PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA