Search

[vc_row][vc_column][vc_column_text][3d-flip-book mode=”fullscreen” id=”16749″ ][/3d-flip-book][/vc_column_text][dt_fancy_title title=”Capítol I. La denominació, els fins i el domicili” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”custom” custom_title_color=”#42ad11″][vc_column_text]

Article 1

L’Associació per la Promoció del Transport Públic, l’Associació en endavant, és una entitat sense ànim de lucre fundada el 1993 i regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

Article 2

 1. L’Associació té com a finalitats la difusió dins la societat dels valors i avantatges de la mobilitat sostenible en l’ordre urbanístic, econòmic, ecològic, sanitari i social, i en la seva contribució a la millora de la qualitat de vida, la seguretat viària i l’equilibri territorial. Dins d’un esquema de mobilitat sostenible global, l’Associació se centra en la promoció de l’ús del transport públic i del transport de mercaderies per ferrocarril en detriment del vehicle privat i del camió respectivament, així com en la promoció de la mobilitat no motoritzada i l’ambientalització i racionalització del vehicle privat.
 2. Per tal d’atendre aquestes finalitats l’Associació realitza les activitats següents:
  1. Promoure el coneixement dels valors i avantatges de la mobilitat sostenible.
  2. Fomentar l’ús de la mobilitat sostenible.
  3. Promoure que tots els ciutadans i tot el territori tinguin al seu abast una mobilitat sostenible adequada.
  4. Assegurar un adequat finançament de la mobilitat sostenible.
  5. Promoure i col·laborar en activitats dirigides a l’estudi i promoció de la mobilitat sostenible.
  6. Promoure i col·laborar en activitats relacionades amb la mobilitat de les persones que tendeixin a aconseguir unes ciutats i pobles més humanitzats.
  7. Actuar d’interlocutor davant els poders públics que sol·licitin la presència de les entitats de promoció de la mobilitat sostenible i participar en els òrgans consultius de l’Administració quan així sigui sol·licitat.
  8. Establir relacions amb altres entitats amb objectius similars.
  9. Vetllar perquè en el planejament de la mobilitat de les persones a les ciutats i al territori es tingui en compte amb caràcter prioritari la mobilitat sostenible.
  10. Totes aquelles altres funcions i activitats que li permetin assolir els seus objectius.
 3. En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

Article 3

 1. El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona, i radica al carrer Indústria, núm. 220 entresòl (08026). El domicili social podrà ser modificat mitjançant acord de la Junta Directiva de l’Associació, ratificat per l’Assemblea General.
 2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya, sens perjudici que l’Associació pugui estendre puntualment la seva activitat a altres territoris de l’Estat espanyol.
 3. Per tal d’assolir els seus objectius socials, l’Associació pot mantenir relacions i cooperar amb qualsevol altra entitat o organisme.
 4. Les reunions estatutàries i no estatutàries de l’Associació poden celebrar-se a qualsevol indret i també per videoconferència o altres mitjans no presencials que garanteixin la participació. En aquest cas s’entendrà que la sessió s’ha celebrat al domicili de l’Associació.
 5. Totes les persones sòcies, pel sòl fet d’adquirir aquesta condició, accepten que les comunicacions entre elles i amb l’Associació puguin realitzar-ser per mitjans de comunicació electrònica i telemàtica i comunicaran la seva adreça de correu electrònic a aquests efectes, amb posteriors modificacions si és el cas.
 6. Les dades personals de les persones sòcies seran incorporades als corresponents fitxers, automatitzats o no, creats per l’Associació amb la finalitat de gestionar les obligacions i drets inherents a la seva condició i per facilitar les relacions entre socis i Associació. Les dades seran conservades durant el temps que perduri la relació i les persones sòcies podran exercir els seus drets fent ús dels mitjans que permetin acreditar la seva identitat.

[/vc_column_text][dt_fancy_title title=”Capítol II. Els membres de l’associació i els seus drets i obligacions” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”custom” custom_title_color=”#42ad11″][vc_column_text]

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
 3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques:

 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a l’Associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

 

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Tenir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

 

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva la seva decisió.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

[/vc_column_text][dt_fancy_title title=”Capítol III. L’Assemblea General” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”custom” custom_title_color=”#42ad11″][vc_column_text]

Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

 

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Modificar els estatuts.
 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
 5. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 6. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva.
 10. Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
 11. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

 

Article 10

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

Article 11

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l’associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix qui ostenti la presidència de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, qui es faci càrrec de la vicepresidència o la persona vocal de més edat de la Junta. La Secretaria l’assumirà qui ocupi aquest mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. La persona que fa de secretària estén l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

 

Article 12

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 10 % de les persones sòcies poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

 

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Quan ho sol·licita la Presidència o, com a mínim, dos membres de la Junta directiva, es poden adoptar acords mitjançant votació per escrit -inclou mitjans electrònics i telemàtics- per tal que en quedi constància.
 3. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 4. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).
 5. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa.

[/vc_column_text][dt_fancy_title title=”Capítol IV. La Junta Directiva” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”custom” custom_title_color=”#42ad11″][vc_column_text]

Article 14

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan les persones que es fan càrrec de la Presidència, Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria i les vocalies, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de l’Assemblea General, i han de ser persones associades, majors d’edat i no ostentar cap càrrec públic electe ni polític d’especial rellevància (conselleria de la Generalitat, Ministeri del Govern, Secretaria General, Direcció General o similars). Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

 

Article 15

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits. Per garantir l’estabilitat de l’entitat, la renovació es realitzarà parcialment cada dos anys i per a la meitat dels membres de la Junta, sense coincidència de la presidència i la secretaria en les renovacions.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  1. mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques
  2. incapacitat o inhabilitació
  3. renúncia notificada a l’òrgan de govern
  4. separació acordada per l’Assemblea General
  5. qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.
 3. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

 

Article 16

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
  1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
  3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
  4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
  5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
  7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
  8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
  10. Nomenar les persones vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
  11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

 

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament per qui ostenti la Presidència o per la persona que l’hagi de substituir, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

 

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Les persones membres de la Junta Directiva estan obligades a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots de les persones assistents.

 

Article 19

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una junta reduïda o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, una o més persones mandatàries per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General.

 

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i els han de signar qui ostenti la Secretaria i la Presidència.

 

En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.[/vc_column_text][dt_fancy_title title=”Capítol V. La presidència i la vicepresidència” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”custom” custom_title_color=”#42ad11″][vc_column_text]

Article 21

 1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
  1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
  6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 2. La persona que ostenta la Presidència és substituïda, en cas d’absència o malaltia, per qui tingui la Vicepresidència —si n’hi ha— o bé el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

[/vc_column_text][dt_fancy_title title=”Capítol VI. La tresoreria i la secretaria” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”custom” custom_title_color=”#42ad11″][vc_column_text]

Article 22

Des de la Tresoreria la persona responsable té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

 

Article 23

Des de la Secretaria la persona responsable ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.[/vc_column_text][dt_fancy_title title=”Capítol VII. Les comissions o grups de treball” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”custom” custom_title_color=”#42ad11″][vc_column_text]

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha d’ocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop al mes ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions.[/vc_column_text][dt_fancy_title title=”Capítol VIII. El règim econòmic” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”custom” custom_title_color=”#42ad11″][vc_column_text]

Article 25

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
 2. les subvencions oficials o particulars
 3. les donacions, les herències o els llegats
 4. les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

 

Article 26

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

 

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

 

Article 27

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

 

Article 28

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.[/vc_column_text][dt_fancy_title title=”Capítol IX. El règim disciplinari” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”custom” custom_title_color=”#42ad11″][vc_column_text]

Article 29

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

 

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

 

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

 

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc.[/vc_column_text][dt_fancy_title title=”Capítol X. La dissolució” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”custom” custom_title_color=”#42ad11″][vc_column_text]

Article 30

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

 

Article 31

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació no es repartirà entre les persones sòcies i s’haurà de lliurar directament a una altra entitat cultural, benèfica o de característiques similars a la que es dissol.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

 

l contingut dels Estatuts va ser aprovat en Assemblea en data 08 d’octubre de 2020[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_empty_space height=”40px”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

“Viatgem en companyia per un futur millor”

La PTP és l’única associació dedicada en exclusiva a la defensa del transport públic col·lectiu a Espanya. Des de fa pràcticament 25 anys hem estat defensant el transport públic col·lectiu i el transport ferroviari de mercaderies pensant únicament en l’interès comú, sota els principis d’equitat social i protecció ambiental. La PTP és una entitat lliure d’ingerències polítiques o corporatives, i té un discurs i propostes propis. En compliment dels seus objectius, la PTP estableix un diàleg permanent amb altres entitats. La PTP forma part de la Federació Europea Transport & Environment i la Federació Europea de Passatgers i és membre de les entitats Plataforma per la Qualitat de l’Aire,Plataforma en Defensa del Ferrocarril Públic i Social del Camp de Tarragona i l’Associació Via Vallès.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]