Com prenem decisions?

Com marca la legislació, l’associació PTP, disposa d’una Junta Directiva que ha de ser escollida per sufragi universal entre els membres de l’entitat reunits en Assemblea amb una periodicitat mínima d’un any. Aproximadament 400 socis i sòcies són convocats a la participació d’una Assemblea General Ordinària on s’aprova la composició de la Junta Directiva, el Balanç de Gestió i els Comptes anuals. A més la PTP disposa de diversos canals per afavorir la participació dels seus membres, com són les Juntes Obertes on es debaten i decideixen posicionaments estratègics. Tant la Junta Directiva com les Juntes Obertes estan recolzats en una oficina tècnica i en el treball voluntari dels membres de l’Associació.

La Junta Directiva (2022-2024)

La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’Associació. Està formada per socis i sòcies de l’entitat agrupats en una candidatura escollida durant l’Assemblea General Ordinària anual. La Junta Directiva actual està formada per 16 persones i és vàlida per al període 2022-2024. Com en tots els anys des de la fundació de la PTP, procedeix d’una candidatura oberta a tots els membres de l’entitat i integra múltiples perfils professionals i personals.

La Junta Directiva es reuneix amb periodicitat mensual.

Aquests són els seus integrants:

Presidència: Adrià Ramirez Papell

Vice-presidència: Dolors Clavell Nadal

Vice-presidència: Núria Pérez Sans

Tresoreria i portaveu: Daniel Pi i Noya

Secretaria: Georgina Montesinos Zaragoza

Portaveu: Jordi Porta Pruna

Vocal: Ricard Riol Jurado

Vocal: Albert Obiols Juan

Vocal: Albert Parés i Soldevila

Vocal: Estefania Molina Trillo

Vocal: Marc Taulats Ibars

Vocal: Marc Iglesias Pérez

Vocal: Montserrat García Blasco

Vocal: Mercedes Vidal Lago

Vocal: Josep Maria Olivé Garcia

Vocal: David Rodríguez Carrillo

Vocal: Arnau Comajoan Cara

Vocal: Maria Coma Santasusana

L'oficina tècnica

Per a estudiar i comunicar els projectes de transport públic més rellevants la Junta Directiva va decidir crear una oficina tècnica amb personal remunerat econòmicament. En l’actualitat aquest personal està format Georgina Montesinos Zaragoza (enginyera de Camins, Canals i Ports, a dedicació completa) com a tècnica, Carles Garcia Ureta (enginyer de Camins, Canals i Ports, a dedicació parcial) com a tècnic i Daniel Pi Noya (enginyer, en règim de voluntariat) com a coordinador de l’oficina.

Els delegats territorials

Alguns socis i sòcies, siguin o no de la Junta Directiva, són veus reconegudes de l’entitat al territori.

Baix Llobregat: Lluís Carrasco Martínez

Barcelonès Nord: Roger Melcior i de Argila

Vallès Oriental: Jaume Vernet Mejan

Vallès Occidental: Marc Taulats Ibars

Sant Cugat del Vallès: Martí Rius

Camp de Tarragona: Arga Sentís Maté

Costa Brava i Comarques Gironines: Estefania Molina Trillo

Alt Penedès: Albert Parés i Soldevila

Osona: Adrià Ramirez Papell

Terres de l'Ebre: Josep Casadò Escribà

Maresme: Eduard Truco Pérez

Comunitat Valenciana: Fran Torregosa Alegre

Pallars: Marc Mateo Farré

Relacions internacionals: Pau Noy Serrano