XXXX, en representació de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic amb adreça a afectes de notificació C/Indústria 220, entresol, 08026 Barcelona,

EXPOSO

Que assabentat de l’Aprovació inicial del Projecte de traçat de l’enllaç de l’autopista del Llevant amb la Ma-30 i el Coll d’en Rabassa. Tram I. Clau: 16-09.0-ML, en exposició pública fins dia 14 de maig de 2018, vull presentar en nom de l’entitat a la qual represento les següents:

 

AL·LEGACIONS

ANTECEDENTS

1. D’acord amb el que detalla en la Revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres de Mallorca, Document núm. 5: Programes d’Actuació, apartat D: Programa d’actuacions especials, apartat 7: Foment del Transport Públic:

Tenint en compte l’estat del trànsit actual i futur, i també les actuacions previstes en el programa de construcció (Fase 1), els carrils BUS/VAO es podrien plantejar des d’un punt de vista funcional en els següents àmbits dels accessos a Palma:

Accés per la Ma-19: aquesta via ja compta amb dues calçades de 3 carrils cadascuna entre la Ma-20 i la Ma-30, i s’afegirà un tercer carril per sentit al tram entre la Ma-30 i s’Arenal de Llucmajor. Les previsions de trànsit indiquen que la via seguirà amb nivells molt elevats de trànsit i, per tant, es pot estudiar la possibilitat d’executar un carril BUS/VAO, que també podria incloure l’enllaç amb la Ma-20. Actualment circulen uns 40 d’autobusos regulars interurbans per sentit i dia, més prop de 231 autobusos regulars urbans per sentit i dia (línies 1, 25, 23 i 31). Per tant, és un corredor amb un pes important de transport públic. A més, tenint en compte la influència de l’aeroport i del nucli turístic de la Platja de Palma, es tracta d’una via amb una presència relativament important de vehicles de transport col·lectiu discrecional.

 

2. Tal i com especifica la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el seu article 17, punt 5:

Els projectes de noves carreteres convencionals o modificacions importants de les existents inclouran detall de les àrees necessàries per al bon i confortable funcionament dels serveis públics de transport, àrees per aturades, punts d’espera, carrils específics si són aconsellables.

En aquest cas ens trobem davant una important modificació de la Ma-30, que en el moment actual és una carretera convencional.

 

3. Tal i com s’especifica en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la ciutat de Palma, en la seva mesura 11, per tal de millorar la velocitat comercial dels autobusos que utilitzen la Ma-19 durant els mesos d’estiu, representant en hora punta 15 busos/hora, es planteja:

Crear un eix segregat per a l’autobús a la Ma-19 entre el Coll d’en Rabassa i Avingudes.

 

4. Tal i com es detalla en el Pla Insular de Serveis de Transport Regular de Viatgers per Carretera de Mallorca (PISTRVC), aprovat pel Consorci de Transports de Mallorca, en el seu apartat 4.1.1:

Es proposa que el Consell de Mallorca–com a administració competent a tal efecte- estudiï la possibilitat de crear ‘carrils bus-VAO’ a les vies ràpides següents: Ma-19 (migjorn), aprofitant la mitjana existent (aquesta proposta també és recollida pel Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Palma).

 

5. En les immediacions de l’enllaç que es projecta entre la Ma-19 i la Ma-30 hi ha dos focus importants de generació de mobilitat:

  1. La barriada des Coll d’en Rabassa.
  2. El complex comercial i de serveis format per Mercapalma, Fan Mallorca i Carrefour (entre d’altres).

 

6. En aquests moments, existeixen diverses línies exprés que, per la mancança d’una parada que eviti una important pèrdua de velocitat comercial, no aturen en l’entorn de l’enllaç que ara es projecta.

 

ANÀLISI DEL PROJECTE

Per tant, atesos els antecedents abans esmentats, es procedeix a analitzar el projecte que es troba en aquests moments a exposició pública, des d’una perspectiva del transport públic col·lectiu:

1. En l’actualitat la zona objecte d’estudi està servida per 3 línies de l’EMT de Palma (L18, L28 i L31), que connecten el centre de Palma i diverses barriades amb l’àrea objecte d’aquest projecte. Tot i això, la seva freqüència de pas és molt baixa.

 

2. Addicionalment, existeixen línies de caràcter radial amb origen a la zona del Migjorn de Mallorca, Platja de Palma i aeroport cap a Palma i viceversa que circulen per la Ma-19 sense fer parada a l’àrea on s’ubica l’enllaç projectat. Aquests serveis són explotats, bé per l’EMT de Palma, bé pels Transports de les Illes Balears (TIB).

 

3. D’acord amb el projecte presentat, si es volgués que alguna línia que circula per l’autopista fes les parades previstes en el projecte, hauria de fer els tortuosos recorreguts que mostren les següents imatges, a més d’haver de suportar les eventuals retencions que es produïssin en els enllaços. Es, per tant, evident, que cap línia de caràcter exprés passarà a utilitzar les parades dissenyades en el present projecte, amb la conseqüent pèrdua de connectivitat per al transport públic.

Imatge 1. Recorregut que hauria de realitzar una línia de transport públic sentit Palma, per donar servei a l’àrea objecte del projecte. 

Imatge 2. Recorregut que hauria de realitzar una línia de transport públic sentit

 

4. La situació de congestió a l’àrea objecte del projecte és molt elevada i impacta molt negativament en la velocitat comercial dels autobusos que per allà hi circulen. A títol d’exemple s’adjunten algunes imatges de la retenció del passat divendres 4 de maig de 2018.

Imatge 3. Exemple retencions a la Ma-19 el passat 04/05/2018

 

PROPOSTES

  1. Atès tot l’exposat anteriorment, es considera del tot necessari que el projecte actual d’enllaç no comprometi la futura implantació d’un carril bus-VAO central a la Ma-19. Per aquesta raó, s’hauria d’evitar que hi hagués pilars centrals als viaductes de nova construcció, i s’hauria de garantir que la distància entre estreps sigui la suficient per tal de garantir el correcte encaix del carril bus-VAO.
  2. Addicionalment, es proposa la construcció de dues parades centrals a la Ma-19, localitzades a l’entorn del viaducte de Cardenal Rossell, per tal de poder garantir que els busos directes que en l’actualitat no aturen a l’entorn de l’enllaç que es projecta, ho puguin fer amb unes pèrdues mínimes de temps. Aquesta mesura beneficiaria a uns 20 busos/hora/sentit de l’EMT de Palma i uns 8 busos/hora/sentit del TIB.
  3. En el cas que les parades centrals esmentades en el punt anterior es vulguin construir quan es faci el projecte de carril bus-VAO de la Ma-19, de forma provisional, s’haurien d’habilitar dues parades en els laterals de la Ma-19, per tal que els serveis directes puguin donar cobertura a l’àrea d’influència de l’enllaç que es projecta, sense haver de desviar-se considerablement del tronc central de la Ma-19. Aquestes parades s’haurien d’ubicar tan a prop com sigui possible del viaducte de Cardenal Rossell, que actua com a distribuïdor del flux de vianants cap al Coll i cap a la zona comercial.