Search

Transparència

L’Associació per la Promoció del Transport Públic, l’Associació en endavant, és una entitat sense ànim de lucre fundada el 1993 i regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

L’Associació té com a finalitats la difusió dins la societat dels valors i avantatges de la mobilitat sostenible en l’ordre urbanístic, econòmic, ecològic, sanitari i social, i en la seva contribució a la millora de la qualitat de vida, la seguretat viària i l’equilibri territorial. Dins d’un esquema de mobilitat sostenible global, l’Associació se centra en la promoció de l’ús del transport públic i del transport de mercaderies per ferrocarril en detriment del vehicle privat i del camió respectivament, així com en la promoció de la mobilitat no motoritzada i l’ambientalització i racionalització del vehicle privat.

1. Activitats que realitzem a l'entitat

Per tal d’atendre aquestes finalitats l’Associació realitza les activitats següents:

 1. Promoure el coneixement dels valors i avantatges de la mobilitat sostenible.
 2. Fomentar l’ús de la mobilitat sostenible.
 3. Promoure que tots els ciutadans i tot el territori tinguin al seu abast una mobilitat sostenible adequada.
 4. Assegurar un adequat finançament de la mobilitat sostenible.
 5. Promoure i col·laborar en activitats dirigides a l’estudi i promoció de la mobilitat sostenible.
 6. Promoure i col·laborar en activitats relacionades amb la mobilitat de les persones que tendeixin a aconseguir unes ciutats i pobles més humanitzats. 
 7. Actuar d’interlocutor davant els poders públics que sol·licitin la presència de les entitats de promoció de la mobilitat sostenible i participar en els òrgans consultius de l’Administració quan així sigui sol·licitat. 
 8. Establir relacions amb altres entitats amb objectius similars. 
 9. Vetllar perquè en el planejament de la mobilitat de les persones a les ciutats i al territori es tingui en compte amb caràcter prioritari la mobilitat sostenible. 
 10. Totes aquelles altres funcions i activitats que li permetin assolir els seus objectius.

Totes les activitats realitzades durant l’any anterior per la PTP es poden trobar a la memòria d’activitats.

2. Adreces de correu postal i electrònic

Associació per a la Promoció del Transport Públic
682659483
[email protected]
Pere IV, 58-60 08005, Barcelona

3. Composició dels òrgans de govern i de l'equip directiu

Com marca la legislació, la PTP disposa d’una Junta Directiva que s’escull per sufragi universal entre els membres de l’entitat reunits en Assemblea amb una periodicitat mínima d’un any. La Junta es reuneix un cop al mes i és el màxim òrgan decisiu de l’entitat. A més la pròpia junta decideix periòdicament convocar juntes obertes a l’assistència de tots els socis, normalment per a debatre i decidir posicionaments estratègics sobre un tema específic.

Les tasques de gestió del dia a dia de l’entitat, l’elaboració de propostes tècniques per encàrrec de la junta, la coordinació entre totes les persones de l’entitat (junta, delegats, socis) i l’organització d’activitats de difusió queda càrrec de l’oficina tècnica de l’entitat.

Com prenem decisions

La Junta Directiva és escollida per sufragi universal entre els membres de l’entitat reunits en Assemblea amb una periodicitat mínima d’un any. Aproximadament 400 socis i sòcies són convocats a la participació d’una Assemblea General Ordinària on s’aprova la composició de la Junta Directiva, el Balanç de Gestió i els Comptes anuals. A més la PTP disposa de diversos canals per afavorir la participació dels seus membres:

 • Grups de treball. Informals i variables, amb treball telemàtic. Es creen a partir de petició i valoració de l’òrgan directiu (Junta). 
 • Juntes Obertes. Convocades per a debat d’interès i discussió oberta als socis. Així, mentre les juntes normals resolen temes d’operativa diària, les juntes obertes prenen una dinàmica molt més deliberativa. Habitualment en fem unes 2-4 anuals.
 • Grups de treball Territorial. Socis implicats en un territori que vehiculen les propostes i reivindicacions del seu àmbit, i hi assegura la presència de la PTP. Es designa, en general, una persona responsable del grup territorial.

 

Totes les activitats i tasques de la PTP estan recolzades en una oficina tècnica i en el treball voluntari dels membres de l’Associació.

Per a més informació consultar els capítols III a VII dels Estatuts.

4. Estats financiers i memòria econòmica

El finançament de la PTP es basa en la prestació de serveis a través d’una oficina tècnica que elabora estudis, fa materials i organitza activitats, així com les quotes de les persones associades. Els serveis de l’oficina són contractats o objecte de subvenció per les administracions públiques, empreses públiques i privades relacionades amb la mobilitat sostenible.

D’acord amb els Estatuts de l’associació, cada any els socis i sòcies supervisen i aproven el balanç de gestió i econòmic de l’any anterior. Des de què la PTP fou declarada entitat d’interès públic l’any 2011 els comptes anuals també són enviats al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Les principals partides d’ingressos són contractacions amb l’administració pública per a l’elaboració d’estudis o serveis, seguides del finançament de les quotes dels associats, d’operadors de transport públic i privat, contractes amb altres administracions privades i finalment les activitats pròpies de la PTP, com la venda de marxandatge o l’organització d’esdeveniments propis.

La principal partida és el personal de l’oficina tècnica, composada per dues persones, seguida del local, estructura, esdeveniments propis, impostos i web.

 

La memòria econòmica de l’exercici anterior es pot consultar aquí.

5. Estatuts

Consultar: Estatuts

6. Balanç social

Les dades de les persones associades a dia de l’Assemblea General Ordinària indiquen un biaix de gènere, amb una presència de 18% de sòcies i 78,2% de socis (la resta són persones jurídiques).

7. Estructura organitzativa

Com marca la legislació, l’associació PTP, disposa d’una Junta Directiva que ha de ser escollida per sufragi universal entre els membres de l’entitat reunits en Assemblea amb una periodicitat mínima d’un any. Aproximadament 400 socis i sòcies són convocats a la participació d’una Assemblea General Ordinària on s’aprova la composició de la Junta Directiva, el Balanç de Gestió i els Comptes anuals. A més la PTP disposa de diversos canals per afavorir la participació dels seus membres, com són les Juntes Obertes on es debaten i decideixen posicionaments estratègics. Tant la Junta Directiva com les Juntes Obertes estan recolzats en una oficina tècnica i en el treball voluntari dels membres de l’Associació.