Search

Reivindicacions de polítiques de mobilitat

Més enllà de les reivindicacions per a millorar les prestacions del servei de transport públic, també cal que les administracions públiques duguin a terme polítiques de mobilitat que motivin a la ciutadania a deixar el vehicle privat i passar-se al transport públic i a la mobilitat activa. 

En aquest apartat es repassen tot un conjunt de temes transversals als diversos modes de transport públic i la mobilitat. Un finançament sostenible per al transport públic, un sistema segur i accessible per a tothom i una governança del transport públic que el faci eficient són alguns dels temes que podeu trobar a continuació.

Sostenibilitat financera del transport públic

Els descomptes d’avui no han de ser les retallades de demà!
Amb aquest eslògan, reivindiquem que les inversions en matèria de transport públic no siguin per a finançar el forat financer que suposa una política de descomptes i rebaixes al conjunt del transport públic, sinó que serveixin per a millorar l’oferta del sistema, per tal de captar més persones cap al transport públic i treure vehicles de la carretera. De fet, ha estat una de les principals mancances a la Ley de Movilidad Sostenible.

Integració tarifària a tot Catalunya

Per aspirar a l’equitat territorial, és necessari garantir un desplegament de la integració tarifària a tot el territori català.
Incloent-hi la tarifació social, amb la integració de tots els municipis catalans de Catalunya a una Autoritat del Territorial de la Mobilitat (ATM). El desplegament total del sistema de pagament T-mobilitat ha de servir per millorar l’accessibilitat i l’eficiència del transport públic. A més a més, la tarifació social s’ha de treballar perquè hi quedi inclosa i unificada.

Polítiques de tarifació del vehicle privat

Amb la campanya Barcelona 22 vam posar sobre la taula la necessitat de mesures com el peatge urbà i zones de baixes emissions (ZBE), per reduir la contaminació i millorar la qualitat de l’aire.
Aquestes mesures, juntament amb la reincorporació dels peatges a les vies d’alta capacitat, volem que siguin finalistes i serveixin per finançar el transport públic col·lectiu i la mobilitat sostenible, en el marc del desplegament de la Llei 21/2015 de finançament del transport públic de Catalunya.

Desplegament de la Llei de Mobilitat Sostenible

L’actual llei té una gran manca d’ambició climàtica.
Cal definir objectius més ambiciosos, com arribar a la neutralitat climàtica del sector abans del 2050, millorar la qualitat de l'aire urbà i excloure els combustibles fòssils. La llei també hauria de definir un sistema de finançament per al transport públic, el qual ha quedat totalment relegat d'aquesta, que en garanteixi la sostenibilitat econòmica i defineixi les aportacions mínimes que s’han de fer des de les administracions.

Garantir una bona governança del transport públic

La nostra proposta implica establir dos nivells d'organització.
A nivell català, un organisme encarregat de la planificació global del sistema de transport integrat i, a nivell territorial, òrgans locals o delegacions responsables de la planificació específica i la coordinació amb les autoritats locals. Aquest enfocament busca assegurar una millor integració dels serveis de transport a tot el territori català, optimitzant-ne l'eficàcia i la coordinació entre les diverses entitats involucrades.

Mobilitat amb perspectiva de gènere interseccional

El transport públic ha de ser un entorn segur i amable per a totes les persones, lliure de qualsevol comportament no desitjat.
Les infraestructures i serveis han de tenir en compte les necessitats específiques de les dones i altres grups vulnerables, com ara una il·luminació adequada, zones d'espera segures i personal de seguretat ben entrenat. I no hem d’oblidar que la seguretat percebuda creix davant l’incivisme cap al material mòbil, ja que pedregades o pintades fan que els usuaris se sentin molt més insegurs.

Notícies relacionades