Search

Els ecologistes interposen un Contenciós Administratiu contra el vigent Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC)

març 07 2007

març

07

2007

UNITAT D’ACCIÓ DE LES ENTITATS ECOLOGISTES

ELS ECOLOGISTES INTERPOSEN UN CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA EL VIGENT PLA D’INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT DE CATALUNYA.

17 ENTITATS SOL·LICITEN LA REVISIÓ IMMEDIATA DEL PLA D’INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT DE CATALUNYA EN COHERÈNCIA AMB CRITERIS AMBIENTALS I SOCIALS I EN COMPROMÍS AMB L’ESCALFAMENT GLOBAL.

 

Recurs contenciós administratiu contra el PITC

El juliol de 2006 el Govern de la Generalitat aprovava el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC) després de 8 mesos de tramitació i discrepàncies profundes amb diverses entitats ecologistes. El PITC presentat al tràmit d’exposició pública el 13 de desembre del 2005 era profundament “desarrollista”, prioritzava el transport i la mobilitat en vehicle privat enfront del transport públic i la xarxa ferroviària de rodalies, i havia estat redactat amb un menyspreu absolut pels valors dels espais naturals i obviant l’eficiència en l’ús del territori, de l’energia i dels recursos financers de les administracions públiques. Durant el procés d’informació pública diverses entitats ecologistes varen presentar al·legacions amb continguts conceptuals i formals, i oposicions a infraestructures proposades. Malgrat les demandes de revisió i de compliment de la normativa ambiental i de mobilitat que vulnera l’actual Pla, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament, el 25 de juliol del 2006, un PITC amb una aparent i profunda renovació, però que mantenia igualment les següents mancances:

 • Planifica un escenari d’increment de mobilitat sense fer una anàlisi de les necessitats de mobilitat del país ni plantejar mesures per frenar-ne l’actual increment exorbitant.
 • No fa una avaluació dels impactes sobre els espais naturals i sobre la contaminació atmosfèrica i acústica; ignora els factors que provocaran un augment del consum de combustible i de l’emissió de gasos (l’augment de la motorització, l’aparició de cotxes més grans i de major consum, la urbanització i el tràfic induït per les noves infraestructures…).
 • Respon a la suposada demanda d’increment de mobilitat bàsicament amb infraestructures de mobilitat amb vehicle privat.
 • Només preveu l’increment d’infraestructures sense implementar mesures de gestió conjunta sobre la mobilitat (repartiment vehicle privat i transport col·lectiu).
 • Prioritza les actuacions i finançament de les infraestructures de mobilitat en vehicle privat.
 • Ignora les repercussions en el model territorial i energètic, i obvia les greus repercussions ambientals d’un model de mobilitat obsolet.

A més d’aquestes mancances de contingut, l’aprovació final presentava dèficits legals, com l’incompliment de la jerarquia establerta en la Llei 9/2003 de mobilitat o de la Ley 9/2006 sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi (coneguda com d’avaluació ambiental estratègica). Aquests fets motivaren la presentació d’un recurs de reposició contra la seva aprovació el mes d’agost per part de l’ADENC-EdC i la PTP. El recurs fou inadmès a tràmit pel Govern el mes d’octubre.

Finalment, com a resposta a aquesta inadmissió l’ADENC-EdC i la PTP, amb la col·laboració de DEPANA, Ecologistes en Acció i Ecologistes de Catalunya, i el suport de dotze entitats més, hem interposat un contenciós administratiu contra l’aprovació del PITC el passat mes de desembre. Els fonaments jurídics del contenciós administratiu (vegeu document annex) posen en evidència que l’aprovació del PITC fou realitzada amb presses i amb un marcat to polític.

 

La revisió immediata del PITC

El conjunt d’entitats ambientalistes de Catalunya reclamem al Govern de la Generalitat i al conjunt de formacions polítiques que el procés de revisió sigui rigorós i que la nostra participació esdevingui activa. Tot i que el nou pacte de govern (document programàtic de l’Entesa Nacional pel Progrès, pàgines 32 a 35) estableix la revisió del PITC durant el 2007, el desplegament de la Llei de Mobilitat i l’aplicació de criteris com ara la disminució de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, la potenciació del transport públic (bus interurbà, ferrocarril de rodalies…), dubtem de l’interès real del Govern d’incorporar les
variables ambientals i el consens amb les entitats ecologistes a aquest procés de reformulació, ara per ara aturat.

Considerem que el nou PITC ha de:

 • Complir els criteris de mobilitat establerts en la Llei 9/2003, de socialització i sostenibilitat del dret a la mobilitat (priorització del transport públic), i els objectius de les Directrius Nacionals de Mobilitat i amb l’obligació de redactar els diferents Plans Directors de Mobilitat de Catalunya.
 • Complir l’avaluació ambiental de plans i programes establerta en la Ley 9/2006.
 • Inserir-se en els criteris i instruments del programa de planificació territorial que el Govern de la Generalitat està desenvolupant.
 • Establir els objectius de repartiment modal en la mobilitat que prioritzin l’eficiència en el consum energètic i del sòl i el compromís ambiental amb l’escalfament global.
 • Analitzar les necessitats reals de mobilitat de les persones i de les mercaderies, definir els dèficits sobre les infraestructures existents abans de programar les necessitats d’inversió, fer aquesta programació atenent els principis de la Llei de Mobilitat, les limitacions d’emissions de gasos amb efecte hivernacle establertes en el Protocol de Kyoto, i la millora de la qualitat atmosfèrica i de la salut pública.
 • Prioritzar la xarxa ferroviària convencional i, on no sigui possible, el transport de viatgers per autobús, com a solucions per a les necessitats de mobilitat.
 • Establir els mecanismes de correcció sobre la fragmentació dels espais naturals.
 • Calendaritzar el conjunt d’actuacions que hauran de desplegar el PITC i en ordre de prelació: de gestió de la mobilitat sobre la xarxa existent, millora de les infraestructures de transport públic actuals, i construcció de noves infraestructures (priorització del transport públic).
 • Determinar els mecanismes de seguiment de la distribució de la mobilitat que permetin l’avaluació del desplegament del PITC

Reclamem un veritable Pacte Nacional per les Infraestructures que doni resposta a les necessitats d’articular una xarxa de mobilitat pública i als reptes d’afrontar el compromís global amb el futur dels ecosistemes.

Reclamem una política de govern que aposti per la rendibilitat social i ambiental de la inversió pública i que resituï les demandes dels agents econòmics
Reclamem un nou escenari coherent que incorpori els vectors territorials i ambientals que defensem.

Associació Ara o Mai per la defensa del Territori
ANG – EdC, Associació de Naturalistes de Girona
ACVV, Associació Cerdanyola Via Verda
ADENC – EdC, Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura
Castellar Sostenible
CEPA – EdC, Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius
DEFGOL, Grup de defensa del Garraf-Ordal, la Vall Baixa i delta del Llobregat
DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
Ecologistes en Acció de Catalunya
El Fanal, grup cultural i ecologista del Moianès
EdC, Federació Ecologistes de Catalunya
GEPEC – EdC, Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp
IAEDEN – EdC, Institució Altempordanesa per la Defensa i l’Estudi de la Natura
Lliçà SOStenible
PTP, Associació per la Promoció del Transport Públic
Salvem l’Empordà – EdC
Salvem les Valls

 

ANNEX
FONAMENTS JURÍDICS DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 837/2006


Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Data interposició contenciós: 23 de desembre de 2006

Data admissió a tràmit: 25 de gener de 2007

 • Incompliment la jerarquia establerta en la Llei de mobilitat, ja que el PITC fou aprovat abans que les Directives Nacionals de Mobilitat. El PITC ha estat tramitat com un pla específic derivat de la Llei de Mobilitat, una llei que estableix una jerarquia de planejament en la qual les DirectriusNacionals de Mobilitat tenen el lloc prevalent. Els plans específics s’hi han d’adaptar, així com als Plans Directros de Mobilitat. Recordem que el PITC fou sotmès a informació pública el 13 de desembre de 2005 i fins al 20 d’abril de 2006. Les Directrius foren sotmeses a informació pública el febrerde 2006, el seu informe d’impacte ambiental va estar exposat a informació pública fins al 31 d’agost i no foren aprovades definitivament fins al 3 d’octubre de 2006. En aquest moments només s’ha iniciat la redacció del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona per part de l’ATM.
 • Incompliment de la Ley 9/2006 i la Directiva 2001/42/CE sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. La nova “Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente” estableix a la disposició transitòria primera que els plans dels quals la declaració d’inici sigui anterior al 21 de juliol de 2004 no han de passar per l’avaluació ambiental. No obstant, al punt 2 estableix que els documents aprovats definitivament amb posterioritat al 21 de juliol de 2006, encara que formalment hagin estat iniciats amb anterioritat al juliol del 2004, sí que han de passar pel procediment establert per aquesta Ley. Només estableix una excepció: l’administració promotora, en aquest cas el Govern de la Generalitat, hauria de decidir que l’avaluació és inviable, tot motivant la decisió i fent-la pública. El PITC aprovat inicialment i definitivament fou acompanyat d’una avaluació ambiental parcial que no desenvolupava tots els preceptes determinats en la Ley (per exemple, l’anàlisi de l’opció zero o d’altres opcions).
 • Nou tràmit d’informació pública per a donar major seguretat jurídica a les modificacions substancials introduïdes. Les modificacions en el programa d’inversions i actuacions, fases, procediments d’avaluació, entre d’altres, haurien d’implicar un nou període d’informació pública que donés seguretat jurídica al principi d’acció pública. Al mateix temps, el PITC havia de ser informat per part de diversos organismes, informes dels quals es desconeix si fan referència al primer o al segon document.

També et pot interessar...