Taula comparativa del text aprovat per les Corts Generals i l’Estatut del 79, en matèria de mobilitat sostenible, medi ambient i participació

 

 

NOU ESTATUT ESTATUT DEL 79
Drets, deures i principis rectors
Article 27. Drets i deures amb relació al medi ambient1. Totes les persones tenen dret a viure en un medi equilibrat, sostenible i respectuós amb la salut, d’acord amb els estàndards i els nivells de protecció que determinen les lleis. […]

2. Totes les persones tenen dret a la protecció davant de les diferents formes de contaminació, d’acord amb els estàndards i els nivells que determinen les lleis. També tenen el deure de col·laborar en la conservació del patrimoni natural […].

3. Totes les persones tenen dret a accedir a la informació mediambiental de què disposen els poders públics. […]

No diu res
Article 29. Dret de participació

1. Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d’igualtat en els afers públics de Catalunya, […].

3. Els ciutadans de Catalunya tenen dret a promoure i a presentar iniciatives legislatives al Parlament, en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis.

4. Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar, directament o per mitjà d’entitats associatives, en el procés d’elaboració de les lleis del Parlament, […].

No diu res
Article 43. Foment de la participació

1. Els poders públics han de promoure la participació social en l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia. […].

No diu res
Article 46. Medi ambient, desenvolupament sostenible i equilibri territorial

1. Els poders públics han de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà de l’adopció de polítiques públiques basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat col·lectiva i intergeneracional.

2. Les polítiques mediambientals s’han de dirigir especialment a la reducció de les diferents formes de contaminació, la fixació d’estàndards i de nivells mínims de protecció, l’articulació de mesures correctives de l’impacte ambiental, la utilització racional dels recursos naturals, […], i el respecte als principis de preservació del medi, […].

No diu res
Article 48. Mobilitat i seguretat viària

1. Els poders públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació, basades en criteris de sostenibilitat, que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la mobilitat i garanteixin l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.

2. Els poders públics han d’impulsar, d’una manera prioritària, les mesures destinades a l’increment de la seguretat viària […].

No diu res
Govern local
Article 84. Competències locals

h) La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.

j) La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.

No diu res.
La llei de Bases de Règim Local només declara el transport públic obligatori per als municipis de més de 50.000 habitants
Competències
Article 140. Infraestructures del transport i de les comunicacions

1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre ports,aeroports, heliports i altres infraestructures de transport al territori de Catalunya que no tinguin la qualificació legal d’interès general. […].

2. La Generalitat participa en els organismes d’abast supraautonòmic que exerceixen funcions sobre les infraestructures de transport situades a Catalunya que són de titularitat estatal.

3. La qualificació d’interès general d’un port, un aeroport o una altra infraestructura de transport situats a Catalunya requereix l’informe previ de la Generalitat, que pot participar en la seva gestió, o assumir-la, d’acord amb el que estableixen les lleis.

4. Correspon a la Generalitat la participació en la planificació i la programació de ports i aeroports d’interès general, en els termes que determini la normativa estatal.

5. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de Catalunya, […].

6. Correspon a la Generalitat, en matèria de xarxa ferroviària, la competència exclusiva amb relació a les infraestructures de les quals és titular i la participació en la planificació i la gestió de les infraestructures de titularitat estatal situades a Catalunya, d’acord amb el que estableixi la normativa estatal.

Article 9

La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre es matèries següents:

[…].13. Obres públiques que no tinguin la qualificació legal d’interès general de l’Estat o la realització de les quals no afecti una altra comunitat autònoma.

14. Carreteres i camins l’itinerari dels quals passi íntegrament per territori de Catalunya.

15. Ferrocarrils, transports terrestres, marítims, fluvials i per cable; ports, heliports, aeroports i Servei Meteorològic de Catalunya, sens perjudici d’allò que disposen els números 20 i 21 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució. Centres de contractació i terminals de càrrega en matèria de transports

Art. 144. Medi ambient, espais naturals i meteorologia

1. Correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient […]. Aquesta competència compartida inclou en tot cas:

a) L’establiment i la regulació dels instruments de planificació ambiental […].

b) L’establiment i la regulació de mesures de sostenibilitat, fiscalitat i recerca ambientals.

h) La regulació de l’ambient atmosfèric i de les diverses classes de contaminació d’aquest, […].

i) La regulació del règim d’autorització i seguiment de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

j) La promoció de les qualificacions relatives a productes, activitats, instal·lacions, infraestructures, procediments, processos productius o conductes respectuosos amb el medi.
k) La prevenció, la restauració i la reparació de danys al medi ambient, i també el règim sancionador corresponent. […]

Article 10

1. En el marc de la legislació bàsica de l’Estat i, si s’escau, en els termes que aquella legislació estableixi, correspon a la Generalitat el desenvolupament legislatiu i l’execució de les matèries següents:

6. Protecció del medi ambient, sens perjudici de les facultats de la Generalitat per a establir normes addicionals de protecció.

Article 149. Ordenació del territori i del paisatge, del litoral i urbanisme

1. Correspon a la Generalitat en matèria d’ordenació del territori i del paisatge la competència exclusiva, que inclou en tot cas:
a) L’establiment de les directrius d’ordenació i gestió del territori, del paisatge i de les actuacions que hi incideixen.
b) L’establiment i la regulació de les figures de planejament territorial i del procediment per a tramitar-les i aprovar-les.
c) L’establiment i la regulació de les figures de protecció d’espais naturals i de corredors biològics, […].
d) Les previsions sobre emplaçaments de les infraestructures i els equipaments […].
e) La determinació de mesures específiques de promoció de l’equilibri territorial, demogràfic, socioeconòmic i ambiental.

2. La determinació de l’emplaçament d’infraestructures i equipaments de titularitat estatal a Catalunya requereix l’informe de la Comissió Bilateral Generalitat – Estat.

3. Correspon a la Generalitat, en matèria d’ordenació del litoral, respectant el règim general del domini públic, la competència exclusiva,
[…].

5. Correspon a la Generalitat, en matèria d’urbanisme, la competència exclusiva, […].

Article 9
La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre es matèries següents:
[…]. 9. Ordenació del territori i del litoral, urbanisme i habitatge.
ARTICLE 164. SEGURETAT PÚBLICA
1. Correspon a la Generalitat, en matèria de seguretat pública, d’acord amb el que disposa la legislació estatal:.
a) La planificació i la regulació del sistema de seguretat pública de Catalunya i l’ordenació de les policies locals.
b) La creació i l’organització de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
c) El control i la vigilància del trànsit. […].
Article 13
4. Queden reservades, en tot cas, a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat sota la dependència del Govern els serveis policíacs de caràcter extracomunitari i supracomunitari com és ara […].

El tràfic, […]. (la competència de trànsit quedava com a exclusiva de
l’Estat)

Article 169. Transports
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de viatgers i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable que transcorrin íntegrament dins el territori de Catalunya, amb independència de la titularitat de la infraestructura. […].

2. La integració de línies o serveis de transport que transcorrin íntegrament per Catalunya en línies o serveis d’àmbit superior requereix l’informe previ de la Generalitat.

3. La Generalitat participa en l’establiment dels serveis ferroviaris que garanteixin la comunicació amb altres comunitats autònomes o amb el trànsit internacional, […].

4. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els centres de transport, logística i distribució localitzats a Catalunya […].

6. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de transport marítim i fluvial que transcorri íntegrament per Catalunya […].

Article 11
Correspon a la Generalitat l’execució de la legislació de l’Estat en les matèries següents:
8. Ports i aeroports amb qualificació d’interès general, quan l’Estat no se’n reservi la gestió directa.

9. Ordenació del transport de mercaderies i viatgers que tinguin llur origen i destinació dins el territori de la Comunitat Autònoma, malgrat que circulin damunt les estructures de titularitat estatal a què es refereix el número 21 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució sens perjudici de l’execució directa que es reservi l’Estat.

Finançament addicional per a infraestructures
Disposició addicional tercera. Inversions en Infraestructures
La inversió de l’Estat a Catalunya en infraestructures s’equipararà a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya amb relació al producte interior brut de l’Estat, per a un període de set anys. Les esmentades inversions podran també utilitzar-se per a l’alliberament de peatges o construcció d’autovies”.
No diu res