“Viatgem en companyia per un futur millor”

La PTP és l’única associació dedicada en exclusiva a la defensa del transport públic col·lectiu a Espanya. Des de fa pràcticament 25 anys hem estat defensant el transport públic col·lectiu i el transport ferroviari de mercaderies pensant únicament en l’interès comú, sota els principis d’equitat social i protecció ambiental. La PTP és una entitat lliure d’ingerències polítiques o corporatives, i té un discurs i propostes propis. En compliment dels seus objectius, la PTP estableix un diàleg permanent amb altres entitats. La PTP forma part de la Federació Europea Transport & Environment i la Federació Europea de Passatgers i és membre de les entitats Plataforma per la Qualitat de l’Aire,Plataforma en Defensa del Ferrocarril Públic i Social del Camp de Tarragona i l’Associació Via Vallès.

ESTATUTS

20110428-estatuts-ptp

Descarregar en PDF

Article 1. Naturalesa

L’Associació per la Promoció del Transport Públic, l’Associació d’ara endavant, és una entitat sense ànim de lucre, fundada el 1993, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per complir el seus fins, d’acord amb aquests Estatuts i amb les normes de funcionament intern.

Article 2. Objectius

1. L’Associació té com a fi general la difusió dins la societat dels valors i avantatges de la mobilitat sostenible en l’ordre urbanístic, econòmic, ecològic, sanitari i social, i en la seva contribució a la millora de la qualitat de vida, la seguretat viària i l’equilibri territorial. Dins d’un esquema de mobilitat sostenible global, l’Associació se centra en la promoció de l’ús del transport públic i del transport de mercaderies per ferrocarril en detriment del vehicle privat i del camió respectivament, així com en la promoció de la mobilitat no motoritzada i l’ambientalització i racionalització del vehicle privat.

2. Per tal d’atendre aquestes finalitats l’Associació persegueix els següents objectius:

a) Promoure el coneixement dels valors i avantatges de la mobilitat sostenible.

b) Fomentar l’ús de la mobilitat sostenible.

c) Promoure que tots els ciutadans i tot el territori tinguin al seu abast una mobilitat sostenible adequada.

d) Assegurar un adequat finançament de la mobilitat sostenible.

e) Promoure i col·laborar en activitats dirigides a l’estudi i promoció de la mobilitat sostenible.

f) Promoure i col·laborar en activitats relacionades amb la mobilitat de les persones que tendeixin a aconseguir unes ciutats i pobles més humanitzats.

g) Actuar d’interlocutor davant els poders públics que sol·licitin la presència de les entitats de promoció de la mobilitat sostenible i participar en els òrgans consultius de l’Administració quan així sigui sol·licitat.

h) Establir relacions amb altres entitats amb objectius similars.

i) Vetllar perquè en el planejament de la mobilitat de les persones a les ciutats i al territori es tingui en compte amb caràcter prioritari la mobilitat sostenible.

j) Totes aquelles altres funcions i activitats que li permetin assolir els seus objectius.

3. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3. Àmbit territorial i domicili

1. L’àmbit prioritari d’actuació de l’Associació és el territori de Catalunya, sens perjudici que l’Associació pugui estendre puntualment la seva activitat a altres territoris de l’Estat espanyol.

2. Per tal d’assolir els seus objectius socials, l’Associació pot mantenir relacions i cooperar amb qualsevol altra entitat o organisme.

3. El domicili social s’estableix a Barcelona, Rambla de Catalunya, 29.

4. El domicili social podrà ser modificat mitjançant acord de la Junta Directiva de l’Associació, després de ser ratificat per l’Assemblea General.

5. Les reunions estatutàries i no estatutàries de l’Associació poden celebrar-se a qualsevol indret.

Article 4. Durada

La durada de l’Associació serà indefinida i per a la seva dissolució serà necessari l’acord de l’Assemblea General reunida en sessió extraordinària.

Article 5. Règim Legal

L’Associació regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, els seus Estatuts, les seves reglamentacions interiors i els acords de la seva Assemblea així com de la Junta Directiva.

Article 6. Dels membres de l’Associació

1. Podrà formar part de l’Associació qualsevol persona natural que ho sol·liciti i sigui admesa per la Junta Directiva.

2. La pèrdua de la condició de soci esdevindrà per baixa voluntària, per defunció o per acord de l’Assemblea General en el cas d’aquells socis que tinguin una actitud notòriament contrària als objectius definits en l’article 2 d’aquests Estatuts.

3. També es perdrà la condició de soci si durant un any no es paga la quota.

4. Són drets dels membres de l’Associació:

a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

b) Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

c) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

e) Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

f) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l’Associació.

g) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

h) Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.

i) Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

j) Formar part dels grups de treball.

k) Posseir un exemplar dels Estatuts.

l) Consultar els llibres de l’Associació.

5. Són deures dels membres de l’Associació:

a) Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

b) Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de les quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

c) Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

d) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

Article 7. Els òrgans de Govern

L’Associació serà regida per l’Assemblea General i per la Junta Directiva.

Article 8. Competències de l’Assemblea General

1. L’Assemblea General és el màxim òrgan decisori dels socis de l’Associació.

2. Correspon a l’Assemblea General:

a) Aprovar les línies generals d’actuació.

b) Debatre l’informe anual de la Junta Directiva i aprovar, si s’escau, la seva gestió.

c) Debatre i aprovar, si s’escau, l’estat de comptes i el balanç de situació, així com el pressupost presentat per la Junta Directiva.

d) Fixar les quotes i aportacions dels socis.

e) Elegir i substituir els membres de la Junta Directiva i el President de l’Associació, així com els altres càrrecs previstos en aquests Estatuts.

f) Aprovar les normes de funcionament intern.

g) Aprovar la revisió dels presents Estatuts.

Article 9. Caràcter, convocatòria i ordre del dia de l’Assemblea General

1. L’Assemblea General és l’òrgan que reuneix tots els socis de l’Associació al corrent de pagament de la quota i té com a funció bàsica proposar les línies generals d’actuació.

2. L’Assemblea General pot reunir-se amb caràcter ordinari o extraordinari. Amb caràcter ordinari es reunirà pel cap baix un cop a l’any.

3. L’Assemblea General es podrà convocar de forma extraordinària sempre que ho sol·liciti la Junta Directiva o un mínim del deu per cent de socis. En aquest últim cas caldrà presentar la signatura dels socis al corrent de pagament.

4. La convocatòria de l’Assemblea General ordinària s’enviarà amb un mínim de quinze dies d’antelació. La convocatòria de les extraordinàries s’enviarà amb el temps mínim indispensable.

5. Les convocatòries de l’Assemblea General es fan mitjançant citació per escrit als socis de l’Associació, amb el corresponent ordre del dia. Correspon al President la confecció de l’ordre del dia a proposta de la Junta Directiva.

6. Serà obligatòria la inclusió en l’ordre del dia d’aquells temes que siguin proposats per un mínim del deu per cent dels socis. En aquest cas caldrà comunicar la inclusió al President de l’Associació amb una antelació de quaranta vuit hores a la tramesa de la convocatòria.

7. La mesa de l’Assemblea General estarà formada pel President, i un mínim de dos membres més de la Junta Directiva, i un moderador elegit per l’Assemblea, que dirigirà els treballs.

8. Correspon al Secretari la redacció de l’acta de l’Assemblea General.

Article 10. Adopció d’acords en l’Assemblea General

1. Els acords són adoptats per majoria absoluta dels assistents, tret dels casos en què aquests Estatuts preveuen una majoria qualificada.

2. No es poden prendre acords vàlids sobre els assumptes que no hi figurin a l’ordre del dia, excepte si tres quartes parts dels presents ho sol·liciten.

3. Reglamentàriament s’establirà el procediment per a la delegació de vot.

Article 11. Elecció de càrrecs

1. Els càrrecs de l’Associació són elegits per sufragi universal, lliure, directe i secret per part de tots els socis presents a l’Assemblea General.

2. El Reglament Intern recollirà el procediment electoral.

Article 12. De la Junta Directiva

1. Els càrrecs de la Junta Directiva i de President tindran una durada màxima de quatre anys i poden ser reelegits.

2. Les persones que formin part de la Junta Directiva amb càrrec de President, Vice-president(s), Secretari o Tresorer no podran ostentar cap càrrec públic electe ni càrrec polític d’especial rellevància, com Conseller de la Generalitat, Ministre del Govern, Secretari General o Director General. Així mateix, no podrà ser elegit cap membre de la Junta Directiva menor d’edat.

3. La pèrdua de la condició de membre de la Junta Directiva esdevindrà per cessament voluntari, per pèrdua de la condició de soci, per defunció, per incapacitat legal o per incompatibilitat.

4. Reglamentàriament es determinarà el procediment de substitució de membres de la Junta Directiva quan es produeixin les circumstàncies indicades a l’apartat anterior.

Article 13. Funcions de la Junta Directiva

1. La Junta Directiva és l’òrgan d’execució dels acords de l’Assemblea General i assumeix la direcció i representació ordinària de l’Associació.

2. Correspon a la Junta Directiva les funcions següents:

a) Promoure i vetllar per l’exercici dels objectius i funcions de l’Associació.

b) Preparar l’Assemblea General.

c) Elevar a l’aprovació de l’Assemblea General l’informe i el programa anual, i l’estat de comptes, el balanç de situació i el pressupost.

d) Preparar les activitats de l’Associació i garantir el seu funcionament.

e) Executar les decisions de l’Assemblea General.

f) Aprovar l’admissió de nous socis.

g) Distribuir entre els membres de la Junta Directiva les diverses funcions.

h) Administrar el patrimoni de l’Associació i contractar el personal per desenvolupar tasques tècniques i administratives.

3. La Junta Directiva estarà composada per un mínim de set membres, elegits per l’Assemblea General, que ocuparan els càrrecs de President, Secretari, Tresorer i les diverses vocalies que s’acordi crear.

4. El President ostenta la màxima representació de la l’Associació i coordina els treballs generals de la Junta Directiva.

5. El Tresorer és l’encarregat de l’administració del patrimoni i de la comptabilitat de l’Associació.

6. El Secretari tindrà cura de cursar les convocatòries de reunió, aixecar actes de les reunions de la Junta i de l’Assemblea General i d’emetre certificacions en relació amb els seus acords.

Article 14. Caràcter, convocatòria i adopció d’acords de la Junta Directiva

1. La Junta Directiva es reuneix ordinàriament sempre que sigui convocada pel President o a petició de la meitat dels seus membres.

2. En la convocatòria s’ha d’explicitar l’ordre del dia, que és fixat pel President a proposta dels membres de la Junta Directiva.

3. A proposta del President o dels membres de la Junta Directiva poden assistir a les seves sessions altres socis que no siguin membres de la Junta Directiva.

4. Els acords són adoptats per majoria absoluta dels presents i són immediatament executius. El vot de qualitat del President decideix en cas d’empat.

Article 15. Els recursos econòmics

1. En el moment de la constitució de la seva constitució l’Associació no compta amb cap patrimoni econòmic.

2. L’associació es manté econòmicament amb els següents recursos:

a) Les quotes ordinàries del seu socis.

b) Les aportacions extraordinàries que de forma voluntària vulguin efectuar els socis.

c) Les aportacions que pugui rebre de les administracions públiques i dels ens que en depenen.

d) Les aportacions que puguin rebre d’entitats privades o de persones a títol individual.

e) Les rendes del seu patrimoni.

f) Els rendiments que legalment generen les activitats pròpies de l’Associació.

g) Qualsevol altre recurs que li pugui ser atribuït.

Article 16. Del Règim Disciplinari

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el Reglament Intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

Article 17. De la modificació d’Estatuts

La modificació dels presents Estatuts haurà d’aprovar-se en Assemblea General extraordinària. Caldrà la votació favorable de la majoria dels presents.

Article 18. De la dissolució

1. L’Associació podrà dissoldre’s d’acord amb el Dret, per acord de tres quartes parts dels assistents a l’Assemblea extraordinària convocada a tal efecte.

2. Declarat l’estat de dissolució, la Junta Directiva, constituïda en Comissió Liquidadora, donarà el romanent, si n’hi hagués, a la institució pública o privada designada entre les que guardi una major analogia amb les finalitats de l’Associació.

Barcelona, 9 de maig de 2016