Divendres 15 de setembre de 2017, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, va tenir lloc la 1a Cursa de Transports de Vilafranca, un esdeveniment orientat a comparar els costos, l’impacte ambiental i els temps de viatge de diverses maneres de moure’s. La cursa va comptar amb 11 participants repartits en cotxe i transport públic sobre quatre rutes interurbanes, fetes des dels ajuntaments de Barcelona, el Vendrell, Igualada i Vilanova i la Geltrú, i una ruta urbana des de la plaça de Salvador Puig Antich, on a més s’afegia el vianant. La destinació de les cinc rutes fou el Centre Cívic l’Escorxador de Vilafranca, on es va disposar d’una pantalla per fer el seguiment dels participants en temps real i diversos jocs relacionats amb la mobilitat. Cal destacar la presència de dues bicicletes que fan crispetes gràcies a l’energia procedent del pedalar, convertida en electricitat.

  

Resultats de la cursa

Per primera vegada es realitza un seguiment dels participants en temps real gràcies a la instal·lació d’una aplicació als mòbils que n’envia el posicionament via GPS. Aquests posicionaments poden ser vistos en temps real a l’arribada i ser guardats per a la seva posterior consulta. A continuació disposeu dels resultats de cost, impactes i temps de viatge i un plànol on es poden consultar els posicionaments dels participants i en alguns casos les respectives velocitats instantànies clicant sobre les icones de cada mode de transport.

Resultats resumits (PDF 1 MB) | Resultats detallats (PDF)


Punts de sortida         Arribada (Escorxador Vilafranca)

Un cop analitzats els resultats queda palès que les rutes on el transport públic és competiu són des de les poblacions on hi ha una connexió directa amb tren de Rodalies (el Vendrell i Barcelona), en canvi tant des de Vilanova (bus Plana directe) com des de Igualada (FGC+Rodalies per manca de bus a la tarda) els temps de viatge del transport públic no són gens competitius. Tal com ja va demanar la PTP a la seva presentació el juny passat, cal posar en servei de forma urgent una línia de bus exprés entre Vilanova – Vilafranca- Igualada i Manresa. No pot ser que amb l’obertura de l’Eix Diagonal s’hagi millorat substancialment els temps de viatge en vehicle privat però en canvi no s’hagin millorat gens els temps de viatge en transport públic entre aquestes 4 capitals comarcals. Especialment greu són les freqüències insuficients de bus entre Vilanova i Vilafranca i testimonials entre Igualada i Vilafranca. A part de l’alta mobilitat per motius laborals, comercials i d’oci, cal destacar que el Garraf és referència sanitària pels pacients de l’Alt Penedès en algunes especialitats mèdiques, i igualment els habitants de l’Alt Penedès han d’anar a Vilanova o Igualada per renovar el DNI i el passaport. D’altra banda des d’aquest setembre Vilafranca passa a ser la ciutat de referència en matèria tributària de la Vegueria Penedès amb l’obertura de l’oficina de l’Agència Tributària de Catalunya a Vilafranca que donarà servei a tota la vegueria. Emplaçament a ajuntaments, consells comarcals i la Generalitat, de qui és competència el servei, a trobar una solució el més ràpid possible per millor el servei d’autobús a les ciutats de l’Eix Diagonal.

Metodologia de càlcul

Temps de viatge. Dels transports ens interessa el seu cost i la seva rapidesa, no pas la velocitat punta. Per això a la Cursa de Transports es calcula el temps de viatge de “porta a porta” entre un origen i una destinació. Això ha d’incloure el temps d’aparcament per al transport privat i el temps d’accés a la parada i espera del transport públic. Com a la realitat, a la Cursa de Transports tots els viatgers comencen i acaben a peu.

Costos directes (pagats per l’usuari). Els costos directes del vehicle privat inclouen la mitjana de la despesa per posar a punt un vehicle i fer-lo funcionar. Per tant s’hi compten des de les grans despeses fixes com l’adquisició del vehicle, manteniment, reparacions, impostos i les assegurances repercutides sobre la vida útil del vehicle, expressades en €/km. També s’hi compten les despeses variables, com és el carburant o l’aparcament. Així doncs, deixant de banda el preu de l’aparcament, que varia en funció del temps, al voltant d’unes tres quartes parts dels costos directes del vehicle privat s’associen a l’amortització del vehicle, i la quarta part restant correspon al combustible gastat en el desplaçament. En el cas de la bicicleta, els costos són molt baixos perquè no té despesa de carburant i només és comptabilitza la part proporcional de l’amortització del vehicle en la seva vida útil. Els costos directes del transport públic, en canvi, no són proporcionals al recorregut realitzat, ja que les tarifes són planes segons la zona, i no depenen dels quilòmetres realitzats. Ha totes les rutes urbanes s’ha escollit el títol de transport prou representatiu: la T-10 d’una zona, que genera un cost per viatge d’aproximadament un euro.

Despesa energètica final. Es mostra el consum energètic final del vehicle per persona, tenint en compte els nivells mitjans d’ocupació: 1,18 persones al vehicle privat i un 20% de la capacitat als sistemes de transport públic. No s’han contemplat despeses energètiques de fabricació, manteniment i desballestament dels vehicles, ni la despesa relacionada amb la construcció i manteniment de les infraestructures que utilitzen. Per calcular el consum energètic dels transports per carretera s’ha considerat un vehicle dièsel Euro IV, que és el més representatiu de Catalunya, i el consum associat a la zona urbana o interurbana, segons recorregut.

Emissions de gasos amb efecte hivernacle (CO2) i contaminants locals (PM10 i NOX). Considerant la despesa energètica i la tecnologia dels vehicles de l’apartat anterior s’ha emprat la metodologia de l’Agència Europea del Medi Ambient per trobar les emissions de dos tipus de gasos: els gasos amb efecte hivernacle, bàsicament per a diòxid de carboni (CO2), que són el principal responsable de l’escalfament del planeta; i dos contaminants locals, les partícules sòlides amb diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10) i els òxids de nitrogen (NOX), que són els principals responsables de les malalties respiratòries i cardiovasculars en zones urbanes després de la dieta i dels hàbits alimentaris poc saludables. Les partícules sòlides es produeixen per dos conceptes: la combustió de carburant dins del motor, i el fregament entre pneumàtics i calçada. Per relacionar les emissions amb el consum energètic s’ha s’han tingut en compte dos conceptes energètics: la despesa energètica final a bord del vehicle (litres consumits al dipòsit o energia captada pel pantògraf, tròlei o bateries) i la despesa energètica de processar l’energia, ja sigui carburant o electricitat (des de la natura fins a la benzinera o a la xarxa elèctrica).

 

Col·labora

Aquesta cursa ha estat organitzada per la PTP possible gràcies a la col·laboració de