• La PTP celebra la creació d’aquest títol, però considera que caldria ampliar-lo fins als 16 anys i que els increments de preu en la resta d’abonaments no haurien de repercutir tan severament sobre els/les usuaris/es
  • Cal cercar una fòrmula de finançament del transport públic, tal com indica la llei de Mobilitat 9/2003, i que aquesta depengui de la Generalitat de Catalunya, no de les negociacions amb Govern Central

Davant l’anunci de l’Autoritat del Transport Metropolità d’incrementar les tarifes del transport públic per sobre de l’IPC (en el cas de la T-10 d’una i dues zones gairebé el triplica), i considerant la situaciò actual de crisi econòmica i pérdua de poder adquisitiu de moltes famílies i particulars de Catalunya, la PTP es posiciona contrària per primera vegada a l’increment de tarifes plantejat per l’ATM.

Cal millorar el finançament actual del transport públic
L’ATM treballa amb unes formules de finançament tancades pel Govern i és la Generalitat la que s’ha d’encarregar de millorar el finançament. Cal recordar que l’Administraciò catalana està disposada a pagar peatges a l’ombra, com per exemple a l’Eix Diagonal, mentre puja els preus del transport públic per sobre de l’IPC. Això no és una mesura cap a la promociò del transport públic.

El transport públic necessita reformes que el sanegin econòmicament:

  • Cal aprovar la llei de finançament del transport públic en els termes que la llei 9/2003 de mobilitat planteja.
  • És necessari ampliar les fonts del finançament mitjançant la captaciò d’ingressos via céntim sanitari sobre el carburant o modificant la fiscalitat actual, per exemple, implicant les grans empreses per pagar el transport públic dels seus treballadors.
  • Incrementar l’eficiéncia del transport públic incrementant la xarxa de carrils bus i semàfors amb prioritat, per reduir els seus temps de viatge i també els seus costos d’explotació a partir de l’estalvi de petroli.

Valoracions sobre la nova tarjeta infantil T-12
Respecte la nova targeta infantil T-12, pensem que la seva creació no pot representar la justificació per a l’augment de preus: no es pot reduir el preu que paga el públic infantil per pujar indiscriminadament el del transport públic dels adults. En qualsevol cas, la pujada de tarifes és 9 mesos anterior a l’aplicació de la targeta infantil.
Pel que fa l’edat màxima per gaudir d’aquest nou tí­tol, des de la PTP creiem que caldria ampliar-la fins als 16 anys. En primer lloc, perquè és l’edat d’escolaritzaciò obligatòria i en segon perquè coincideix amb l’edat permesa per accedir a lliçencies de motocicleta. Cal donar alternatives econòmiques als joves per evitar el seu traspas massiu cap aquest mitjà motoritzat tan econòmic i alhora perillos.
Calen reformes al sistema tarifari integrat
La tramificaciò actual dels tí­tols de transport evita l”ús de títols de transport de superior fidelització i economia respecte la targeta T-10, com s ón la T-50/30 o la T-MES. Actualment, aquests títols de transport no tenen prou èxit fora de la corona 1 perqué no tenen flexibilitat de zones.
Per poder pal·liar aquesta situació i l’encariment de la T-10, caldria incorporar títols integrats de llarga durada (T-Any, per exemple), que permetin uns avantatges econòmics notables als usuaris/es que empren més freqüentment el sistema del transport públic, tal com succeeix a les principals ciutats europees. Aquests títols de transport poden ser objecte de finaçament per part de les grans corporacions, com és el cas de París.
Finalment, apuntar que la diferéncia de preu entre travessar 1 i 2 zones tarifàries s’està agreujant de forma exagerada, mantenint l’increment del 50%, quan el salt entre la corona 2 i 3 és del 26% o del 22% entre les corones 3 i 4.