Search

Dones i Mobilitat: Infografies i indicadors

jul. 29 2022

jul.

29

2022

Dones i mobilitat

Les taxes d’ocupació, els ingressos més baixos i les feines dedicades a la cura són alguns dels factors que influeixen en la mobilitat de les dones

Analitzar la mobilitat des d’una perspectiva de gènere és una bona manera de mesurar fins a quin punt vivim en una societat igualitària i on queda més per fer.

La Jornada de Dones al Transport Públic va ser l’escenari perfecte per posar sobre la taula alguns indicadors de mobilitat durant l’any 2020 per part de les dones i les similituds i diferències respecte l’ús que en fan els homes. 

Aquests indicadors també comptaven amb un altre biaix: la incidència de la crisis sanitària provocada per la COVID-19 que, sens dubte, va afectar directament l’ús del transport públic, especialment en els motius dels desplaçaments, que no només es va reduïr, sino que també van girar cap a modes de mobilitat privada per evitar el contacte amb altres persones.

Com a conclusions generals, podem extreure que el percentatge de dones que utilitzen el transport públic o modes de mobilitat activa és sustancialment més alt que el d’homes, que segueixen sent els principals usuaris del vehicle privat.

Això s’explica en base a cinc punts fonamentals: ingressos més baixos que limiten l’accès a vehicles privats; taxes d’ocupació més baixes que aumenten la immobilitat de les dones; llocs de feina més propers a la residència habitual per facilitar la conciliació laboral; ocupacions associades a tasques de cura o domèstiques; i un sobreenvelliment de la població femenina, que provoca que els desplaçaments siguin més de proximitat.

Com ens desplacem?
Segons el mode de transport
La manera en que ens movem és un clar reflexe de les diferències que segueixen existint entre homes i dones. Així, mentre les dones utilitzen majoritariament modes de mobilitat activa o transport públic, els homes ocupen l’esfera del vehicle privat.
Cal destacar com la crisis sanitària va afectar negativament l’ús del transport públic per part d’ambdós gèneres que, durant el 2020, van apostar sobretot per la mobilitat activa i, en segon lloc, pel vehicle privat.

Perquè ens desplacem?

Segons els motius per fer-ho 

Els motius pels quals homes i dones es desplacen no es va veure especialment afectat per la COVID-19. Més aviat, les xifres de 2020 reflexen una clara tendència: ells es mobilitzen més per feines remunerades, mentre que elles segueixen sent responsables de tasques de cura i són personal ineludible.

Com ens desplacem?

Segons el lloc de residència

On viuen també determina el mode de mobilitat que fan servir les dones. Així, a Barcelona, l’ús del transport públic duplica l’ús del vehicle privat. Aquesta dada, està 10 punts per sobre de l’ús que en fan els homes.

Ara bé, en municipis de menys de 5.000 habitants, l’ús del transport privat es dispara en les dones amb una diferència de 40 punts respecte a Barcelona, i en nivells similars als dels homes.

També et pot interessar...