Search

El Parlament de Catalunya vota per unanimitat mantenir les vies de Rodalies mentre no s’executi el tramvia entre Cambrils, Salou i Tarragona

set. 13 2018

set.

13

2018

 • En sessió de la Comissió de Territori de 12/09/2018, el Parlament es mostra contrari al desmantellament ferroviari integral promogut per  l’alcalde de Salou, Pere Granados, i l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza.  El diputat David Cid (CeC) ha defensat la proposta de resolució, finalment aprovada de forma unànime per tots els grups parlamentaris.
 • El Parlament es posiciona en línia de les plataformes en suport al ferrocarril, els sindicats i el Síndic de Greuges, que demanen no perjudicar els 650.000 usuaris anuals de les estacions cèntriques de Salou i Cambrils.
 • El desmantellament ferroviari total no respecta la llei estatal del sector ferroviari, ni el pla territorial parcial del Camp de Tarragona, ni les lleis de mobilitat ni del canvi climàtic catalanes.

 

Unanimitat al Parlament: cal mantenir les Rodalies mentre no s’executi el TramCamp. Sense matisos, Ciutadans, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partit Socialista de Catalunya, Catalunya en Comú Podem, Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent i Partit Popular han votat favorablement una moció que inclou el següent text:

“6. Promoure el manteniment del servei de rodalies, sent conscients de les atribucions que té la Generalitat en relació al servei, mentre no es produeixi la conversió en Tren-Tramvia”

(vegeu annex 1 per a tota la resolució)

 

Què suposa desmantellar totes les vies com demanen els alcaldes de Salou i Cambrils?

Si es materialitza aquesta proposta, s’eliminaran estacions cèntriques que cada any registren més de 650.000 viatges de persones que escullen el tren per moure’s. Salou és una de les 20 estacions de regionals més importants d’Espanya. Les estacions alternatives més properes, a Port Aventura, i a Cambrils Nord, es troben a mitja hora a peu de les estacions cèntriques actuals i a 40-50 minuts de les platges.  A més es perdria la connexió directa Port Aventura – Salou – Cambrils – Sud de Catalunya i les estacions alternatives disposaran de menys trens per l’efecte de línia partida.

 

Els alcaldes de Salou i Cambrils vulneren el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona

El pla territorial parcial del Camp de Tarragona només preveu la “desafectació ferroviària” entre l’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig del Camp i Cambrils. Per contra, entre Cambrils, Salou i Port Aventura, el pla territorial obliga a fer un “condicionament a tren-tramvia”, és a dir, una transformació progressiva de la via actual a via tramviaire, integrada urbanísticament, com es va fer a la línia Alacant – Benidorm (De Trenet de la Marina al modern TRAM Alacant Metropolità). La transformació progressiva té menys afectacions a les persones usuàries del transport públic i és més econòmica que un desmantellament integral i posterior construcció de nova planta. El plantejament de l’ajuntament de Salou suposa perdre tots els passatgers actuals i construir un macro aparcament per a cotxes privats al projecte de “Via Cívica”, unes mesures que no afavoreixen la viabilitat del tren-tramvia.

 

El desmantellament ferroviari total incompleix nombroses normatives

La defensa del desmantellament ferroviari es basa en la DIA (Declaració d’Impacte Ambiental) de la variant Vandellòs – Vila-seca / Tarragona, un document antic, de 2002, que no té per objecte el traçat actual de rodalies, i que no justifica el desmantellament de la via clàssica. Cap desmantellament que es produeixi l’any 2018 pot saltar-se la llei 38/2015 del sector ferroviari:

 • D’acord amb l’article 11.1 el Ministeri de Foment no ha justificat encara que les estacions cèntriques de Salou o Cambrils no tinguin rendibilitat social ni econòmica: Art. 11.1: “Cuando la explotación de una línea ferroviaria carezca de rentabilidad desde el punto de vista económico y social, el Consejo de Ministros, a instancia del Ministro de Fomento, previa solicitud motivada, en su caso, del administrador de infraestructura correspondiente, podrá acordar su clausura y consiguiente exclusión de la Red Ferroviaria de Interés General, resultando de aplicación lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 4”.
 • D’acord amb l’article 11.2 el Ministeri de Foment no ha comunicat formalment el desmantellament ferroviari a la Generalitat ni aquesta n’ha demanat formalment el traspàs. Art. 11.2: “Con carácter previo a la adopción del acuerdo de clausura de la línea o tramo afectado, el Ministerio de Fomento lo pondrá en conocimiento de las comunidades autónomas y entidades locales que pudieran resultar afectadas. Si las comunidades autónomas o entidades locales no asumieran la financiación para la administración de la línea ferroviaria o tramo de la misma, el Consejo de Ministros acordará su clausura, o, en su caso, su traspaso a la comunidad autónoma correspondiente en los términos previstos en el artículo 4.3.”

 

El desmantellament sense tramvia no assumeix l’article 3 de la llei catalana 9/2003 de la mobilitat, on marca com a objectius “c) Planificar la mobilitat prenent com a base la prioritat dels sistemes de transport públic i col·lectiu (…), j) Disminuir la congestió de les zones urbanes per mitjà de mesures incentivadores i de foment de l’ús del transport públic i per mitjà d’actuacions dissuasives de la utilització del vehicle privat als centres de les ciutats. (…) x) Relacionar la planificació de l’ús del sòl amb l’oferta de transport públic.”

El desmantellament sense tramvia tampoc no respecta les Directrius Nacionals de Mobilitat: “Directriu 10. Col·locar el transport ferroviari en situació competitiva en relació amb d’altres alternatives menys sostenibles (…). Directriu 23. Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta en el procés de planificació dels nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans consolidats.”

El desmantellament sense tramvia no respecta l’article 24.1 de la Llei 16/20017 de canvi climàtic: “Les mesures que s’adoptin en matèria de transports i mobilitat han d’anar encaminades a reduir la vulnerabilitat i les emissions de gasos d’efecte hivernacle, per avançar cap a un model de transport públic, col·lectiu i intermodal que no es basi en la tinença de vehicle privat i que fomenti l’ús generalitzat del transport públic i altres formes de transport sostenible sense emissions de gasos d’efecte hivernacle”.

 

ANNEX 1: RESOLUCIÓ APROVADA PEL PARLAMENT

A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’impuls del projecte del Tren-Tamvia al Camp de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:

Exposició de motius

A mitjans del 2018 està previst inaugurar la variant amb doble via del Corredor Mediterrani que permetria substituir la última via única existent entre Barcelona i València. Aquesta nova variant allunyada dels nuclis urbans afavorirà el transport de mercaderies i de passatgers de llarg recorregut, però no millorarà el transport de rodalies, degut a la pèrdua de les importants estacions cèntriques de Salou i Cambrils.

La nova variant estrenarà una nova estació a l’Hospitalet de l’Infant a 1km de l’actual i una nova estació a Cambrils Nord, al costat de l’autopista i a 2km de l’actual. Salou es quedaria sense estació, només amb la de Port d’Aventura al seu terme municipal, a 2 km del centre. Mont-Roig del Camp també es quedaria sense estació.

La nova variant provocaria per tant el desmantellament integral del sistema ferroviari actual entre les estacions de Port Aventura, Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp i l’Hospitalet de l’Infant provocant, per tant, una suspensió definitiva del servei de rodalies. Aquest desmantellament ha estat reconegut recentment per part del Ministeri de Foment a preguntes d’En Comú Podem. A Catalunya no existeixen fins ara precedents d’Ajuntaments que hagin sol·licitat el desmantellament ferroviari integral en comptes de reclamar una integració urbanística d’aquest servei públic.

En cas que es produís el desmantellament de l’actual via, desapareixerien les estacions urbanes de Salou i Cambrils que transporten anualment més de 675.000 viatgers. L’estació de Salou ha estat, malgrat del servei deficient, una de les 20 estacions regionals més utilitzades a l’Estat espanyol. El desmantellament provocaria greus efectes sobre els i les usuàries del transport públic, allunyat enormement les estacions de Salou i Cambrils dels nuclis urbans, provocant la pèrdua de connexió ferroviària entre Cambrils i Salou i dels centres d’aquestes localitats amb Tarragona i Port Aventura i convertint l’estació de Port Aventura en un cul de sac.

Des de les entitats en defensa del transport públic en el Camp de Tarragona s’ha defensat des de fa temps fer compatible el bo servei de transport públic i l’eliminació de barreres arquitectòniques la reconversió d’aquest tram en un tren-tramvia permetent la permeabilitat urbana, noves estacions i la intensificació de l’ús del transport públic.

La Generalitat ha donat el seu vistiplau a aquesta proposta a través de diferents documents oficials, estudis i projectes, com el Pla Territorial del Camp de Tarragona. Alhora, considerem que el desmantellament ferroviari incompleix la llei catalana de mobilitat i el Consell Català de la Mobilitat no n’ha estat informat dels canvis en el corredor mediterrani.

Malgrat els Ajuntaments de Salou i Cambrils manifesten el seu suport formal al Tren-Tramvia, però, la viabilitat d’aquest transport públic quedarà fortament condicionada per la política de desmantellament integral de les vies impedint un trivialització progressiva del servei i doblant el preu de la infraestructura.

 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya Insta al Govern de la Generalitat a:

 1. Reclamar el traspàs de la línia ferroviària Port Aventura-Cambrils al Ministeri de Foment per poder impulsar l’acondiciament a Tren-Tramvia.
 2. Informar sobre el contingut de l’estudi “Nou Tren-Tramvia del Camp de Tarragona”. Tram Cambrils-Salou-Port Aventura-Tarragona amb clau EP-TX-162224 encarregat el 3 maig de 2016.
 3. Convocar el Consell Català de Mobilitat davant la importància d’aquestes modificacions ferroviàries.
 4. Concretar l’operatiu de mobilitat en coordinació amb les administracions locals per a la posada en serveide la variant del corredor del Mediterrani entre Vandellòs i Vilaseca.
 5. A apostar de manera decidida i immediata per l’adaptació d’aquesta infraestructura ferroviària i impulsar el projecte del Tren-Tramvia al Camp de Tarragona.
 6. Promoure el manteniment del servei de rodalies, sent conscients de les atribucions que té la Generalitat en relació al servei, mentre no es produeixi la conversió en Tren-Tramvia.

 

Palau del Parlament, 13 de març de 2018

També et pot interessar...