Search

La PTP i la PDF presenten una denúncia a la fiscalia pels possibles incompliments legals en el projectat desmantellament de la línia Port Aventura – Salou – Cambrils

febr. 26 2019

febr.

26

2019

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

DENÚNCIA COMPLETA AMB ANNEXOS (PDF 5’58 MB)

PRESENTACIÓ-RESUM A PREMSA (PDF 3’10 MB)

 

A l’enorme perjudici que el desmantellament suposa per als usuaris i per a l’interès general de la societat, s’hi afegeixen indicis de vulneració de la normativa ferroviària, urbanística i de medi ambient que sustenten la denúncia presentada avui davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Les obres de desmantellament incloses a Declaració d’Impacte Ambiental de 23 de juny de 1998 que els ajuntaments esgrimeixen contínuament per justificar la seva posició favorable al desmantellament, s’executaran l’any 2019 i successius, i per tant hauran de respectar l’ordenament jurídic actual (llei 38/2015 del sector ferroviari) en relació a la clausura dels trams d’infraestructura ferroviària dins la “Red Ferroviaria de Interés General”, com és el cas.

Es dóna la paradoxa que a l’esmentada Declaració d’Impacte Ambiental, la pròpia Renfe declarava “preferible la duplicación de la vía actual” i “mantener la línea actual en vía única para el Servicio regional y como vía de auxilio para incidencias.”

A més existeix un nou planejament territorial (Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat el 10-01-2010) on es parla clarament de l’adaptació de la infraestructura a tren tramvia en comptes de desafectació d’infraestructura ferroviària. associada al desdoblament del tram Vandellòs – Tarragona, que prendria un traçat diferent més allunyat de les poblacions.

En un intent de justificar el compliment de les exigències urbanístiques, és a dir, la obligació d’ubicar un tren-tramvia sobre l’actual traça del tren, entre Cambrils i Tarragona, la Generalitat de Catalunya fa la promesa de construir-lo posteriorment al desmantellament a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Una proposta molt poc creïble, ja que el cost s’incrementa sensiblement en comparació a una progressiva reconversió. A més, mai a seva la història FGC ha procedit a tancar una línia i desmantellar-la per tornar a fer una de nova a la mateixa traça. Pel contrari, FGC sempre ha mantingut el servei de passatgers i ha reduït els temps de tancament exclusivament als períodes de reposició d’infraestructura i obres.

Per contra, l’associació per a la Promoció del Trasnport Públic (PTP) i la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Públic i Social al Camp de Tarragona (PDF) plantegen com a única alternativa creïble de manteniment d’aquest corredor ferroviari, la reutilització de les vies existents per a la creació de la nova línia de tren-tramvia, reduint costos i invertint així de manera diligent els recursos de les arques públiques, i evitant els greus perjudicis que ocasionaria a les persones usuàries un desmantellament integral i la interrupció conseqüent del servei. En aquest sentit, les entitats de defensa del transport públic plantejaran per als propers mesos accions de denúncia i reivindicació per a la reconversió de la línia sense interrupció del servei.[/vc_column_text][vc_empty_space][dt_media_gallery_carousel resized_image_dimensions=”16×9″ image_border_radius=”0px” slides_on_wide_desk=”3″ slides_on_desk=”3″ slides_on_lapt=”3″ slides_on_h_tabs=”3″ project_icon_color=”#ffffff” project_icon_border_width=”0px” arrow_bg_width=”36x” arrow_border_width=”0px” arrow_bg_color=”#099647″ r_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” r_arrow_v_offset=”0px” l_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” l_arrow_v_offset=”0px” include=”11506,11504,9654,9657,11489,7652,11491,6858,6353,9488,9491,11490,11492,11487,9666,9650,10502,10501,10504″][vc_empty_space][vc_column_text css=”.vc_custom_1551105662931{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #d5edd5 !important;}”]

A LA FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

 

RICARD RIOL JURADO, major d’edat, amb número de D.N.I. xx.xxx.xxx-0, en nom i representació -en qualitat de President- de l’Associació per a la PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC, amb domicili al Carrer Indústria 220, entresol de Barcelona (08026), atentament,

 

E X P O S O

I. L’Associació PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC (PTP en els següents apartats) vetlla per la defensa dels interessos generals en qüestions relacionades amb el transport públic, oposant-se a totes aquelles iniciatives que responen a interessos privats que puguin afectar al benestar de la societat promovent iniciatives de transport col·lectiu, segur i sostenible.

II. D’acord amb l’anterior, la PTP s’ha vingut oposant a la decisió de les Administracions públiques competents de desmantellar completament la línia ferroviària entre les estacions de Port Aventura – Salou – Cambrils – Mont-Roig del Camp – l’Hospitalet de l’Infant, prevista a la Declaració d’Impacte Ambiental (veure annex 1, en endavant DIA) de 23 de juny de 1998 associada al desdoblament del tram Vandellòs – Tarragona, que prendria un traçat diferent més allunyat de les poblacions. El motiu d’aquesta oposició es deu a l’enorme perjudici que suposarà a l’interès general de la societat, en especial el gran nombre d’usuaris de les estacions cèntriques de Salou i Cambrils, que no foren tinguts en compte a la DIA, centrada únicament en aspectes paisatgístics i de traçat, i no de mobilitat. En aquest document la pròpia Renfe declarava preferible la duplicación de la vía actuali “mantener la línea actual en vía única para el Servicio regional y como vía de auxilio para incidencias.

A més, les determinacions de la DIA de 1998 són qüestionables tenint en compte que el desmantellament, a diferència de les obres de desdoblament, s’executaran a partir de l’any 2019, i hauran de respectar l’ordenament jurídic actual (llei 38/2015 del sector ferroviari) en relació a la clausura dels trams d’infraestructura ferroviària dins la “Red Ferroviaria de Interés General”, com és el cas. A més existeix un nou planejament territorial (Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat el 10-01-2010) on es parla clarament de l’adaptació de la infraestructura a tren tramvia en comptes de desafectació d’infraestructura ferroviària. També es vulneren moltes altres figures jurídiques esmentades a a la relació de fets.

Per contra, la PTP pretén i avala la reutilització de les vies existents per a la creació de la nova línia de tren-tramvia, reduint costos i invertint així de manera diligent els recursos de les arques públiques, i evitant els greus perjudicis que ocasionaria a les persones usuàries un desmantellament integral mentre no s’executa cap tren-tramvia.

III. Per donar compliment de les seves obligacions d’ubicar un tren-tramvia sobre l’actual traça del tren, entre Cambrils i Tarragona, la Generalitat de Catalunya fa la promesa de construir-lo a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Però mai a seva la història FGC ha procedit a tancar una línia i desmantellar-la per tornar a fer una de nova a la mateixa traça. Pel contrari, FGC sempre ha mantingut el servei de passatgers i ha reduït els temps de tancament exclusivament als períodes de reposició d’infraestructura i obres.

Per tal de facilitar a la Fiscalia una informació ordenada i coherent, tot seguit us exposem la següent,

 

Relació dels fets:

 

1 – En el mes de febrer de 2018 la  PTP va remetre escrit de queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, donant a conèixer la decisió del Ministerio de Fomento, amb recolzament actiu dels Ajuntaments, de desmantellar integralment la línia ferroviària Port Aventura – Salou – Cambrils – Mont-roig del Camp – l’Hospitalet de l’Infant, sense que aquests agents proposessin cap alternativa per facilitar o millorar la vida dels usuaris de la xarxa de rodalies  donada la llunyania de la variant del Corredor Mediterrani respecte els nuclis de població més importants, Salou i Cambrils, i la pèrdua de connexió entre aquestes poblacions. Veure annex 2.

L’escrit denuncià l’incompliment de les determinacions urbanístiques del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona i la vulneració també la llei 38/2015 del Sector Ferroviari i la llei 17/2017 de lluita contra el Canvi Climàtic, així com també altres normes referides a la mobilitat que es concreten en l’escrit que acompanyem.

L’escrit s’acompanya d’una memòria justificativa, exhaustiva en referència a tota la problemàtica i on s’assenyalen els incompliments de les diverses Administracions.

La queixa acaba reclamant que el Síndic exigeixi a les tres administracions, estatal, autonòmica i local, documentació efectiva i adopció d’acords respecte el contingut de la normativa urbanística quan a mobilitat, petició del traspàs de la línia ferroviària actual i acreditació del compliment dels preceptes del Pla Territorial.

 

2 – La Resolució del Síndic de Greuges i del Parlament de Catalunya han estat clarificadores, en el sentit de donar resposta favorable a totes les queixes i peticions de la PTP relatives a mantenir un mínim de servei de trens de Rodalies mentre no s’executi l’adaptació a tren-tramvia. El Síndic exposa de manera detallada l’incompliment de les Administracions respecte la normativa que es vulnera i expressa al seu dictamen amb data 12 de juny de 2018 el següent: “El desmantellament d’una infraestructura que podria ser reutilitzada per garantir la mobilitat amb el mínim d’efecte negatiu per al medi ambient vulneraria el dret a la mobilitat” i “És per això que el Síndic insta el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat per tal que, conjuntament, cerquin la millor solució tècnica per convertir l’actual línia ferroviària en una infraestructura de transport públic intermunicipal (tren-tramvia). Aquest assumpte hauria de figurar entre els temes prioritaris en l’agenda que s’ha de tractar entre ambdós governs.” (veure annex 3). En la mateixa línia es va posicionar la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya, que amb data 12 de setembre de 2018, va aprovar per unanimitat dels set grups polítics una resolució que incloïa  “Promoure el manteniment del servei de rodalies, sent conscients de les atribucions que té la Generalitat en relació al servei, mentre no es produeixi la conversió en Tren-Tramvia” (veure annex 4).

 

3 – El 26 de setembre de 2018, des de la PTP vàrem remetre també escrits als Ajuntaments de Salou i Cambrils, denunciant que el desmantellament de la línia ferroviària comportaria la pèrdua del mitjà de transport diari per a una mitjana de 675.000 usuaris anuals a línia les estacions cèntriques d’aquestes poblacions; haver-se de desplaçar prop de dos quilòmetres fora del nucli urbà per tal d’accedir al servei i, en definitiva, deixant en la pràctica el municipi de Salou sense connexió ferroviària cap al sud.

La desaparició de les vies i de les estacions de Salou i Cambrils dificultarà i postergarà de forma irreversible la implementació de la nova infraestructura de tren-tramvia prevista per a les poblacions, conduint a la no realització final del projecte.

PTP coincideix en el raonament expressat per el Síndic de Greuges, en el sentit de l’obligació de l’Administració d’invertir de forma diligent els recursos procedents de les arques públiques. En aquest sentit, el cost que s’hauria de destinar a la conversió de la línia integrada en l’entramat urbà seria menor que el cost del desmantellament total de la infraestructura i posterior i inconcreta construcció d’un tramvia. La conversió implicaria reutilitzar gran part de les infraestructures i dels elements auxiliars ja existents, mentre que el desmantellament es tradueix en una duplicitat de tasques: desmantellar per després tornar a construir. Veure annex 5 (carta a l’alcalde Granados) i annex 6 (carta a l’alcaldessa Mendoza).

Els Ajuntaments de Salou i Cambrils no han donat cap resposta als raonables plantejaments de la PTP.

 

4 – El 18 d’octubre de 2018 la PTP va remetre escrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (veure annex 7), manifestant la preocupació per el tema exposat i la manca de lògica en desmantellar unes instal·lacions, quan la seva conversió resultaria més econòmica i beneficiosa per la ciutadania. En l’escrit es fa notar la vulneració de l’ordenament jurídic, tant en el que fa referència a l’incompliment de la normativa urbanística com en la inacció i manca de respecte a la normativa ferroviària, concretament a la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del Sector Ferroviari, que estableix que, prèviament a ser exclosa una línia de la Xarxa Ferroviària, s’ha de donar trasllat a la Comunitat Autònoma per tal que s’emeti un informe sobre l’interès general d’aquella via, i la línia pot ésser traspassada a la Comunitat Autònoma a instància d’aquesta. Aquest fet implica que la Generalitat de Catalunya té la possibilitat d’evitar el desmantellament  i exercir les seves competències en matèria de mobilitat, infraestructures, i transport en ferrocarril, tant exigint el traspàs de la línia com assegurant el manteniment d’un servei mínim de rodalies. No ho fa. A més, la Generalitat de Catalunya té les competències en matèria de serveis de tren regionals interiors de la comunitat autònoma des de l’1 de gener de 2011, d’acord amb l’acord de la Comissió Mixta de Transferències Administració de l’Estat-Generalitat amb data 17 de novembre de 2010, que dona compliment a l’Estatut d’Autonomia. L’actual línia R16 (Barcelona – Port Aventura – Cambrils – Tortosa) forma part d’aquests serveis.

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín i Valls, va donar resposta a aquesta carta amb data de registre de sortida 29 de gener de 2019. A la missiva s’informa que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va trametre una carta al Ministeri de Foment, amb data 20 de novembre de 2015, sol·licitant “l’establiment dels mecanismes necessaris per fer possible la continuïtat del corredor ferroviari actual com a línia de tren-tramvia entre Cambrils i Port Aventura, i la reassignació dels fons previstos per al desmantellament i restitució del corredor actual a la nova configuració tramviària”. Però la carta no dona resposta sobre com es farà la transició cap al tren-tramvia, que deixarà desemparades les persones usuàries durant diversos anys. (vegeu annex 8).

 

5 – Amb data 14 de desembre, els ajuntaments de diversos municipis del Camp de Tarragona i el Departament de Territori i Sostenibilitat fan públic un acord per fer “front comú” davant l’Estat i, entre d’altres resolucions, demanen el desmantellament de la línia fèrria amb caràcter previ a l’adaptació a tren-tramvia, sense terminis ni pressupost (vegeu annex 9). Posteriorment el conseller de Territori i Sostenibilitat insisteix en la idea de desmantellar per tornar a construir més tard (annex 10).

 

6 – La situació breument exposada vulnera els principis de legalitat i de seguretat jurídica i apel·la al dret del ciutadà de participar dels assumptes públics, conceptes que ens legitimen a instar la intimació de l’acció a l’administració,  principis tots ells continguts a la Constitució Espanyola.

En efecte, és notori l’incompliment de directrius d’ordenació territorial:

 • El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC), expressa clarament que la normativa urbanística ha de ser respectada en tot moment , tant per les Administracions Públiques com per els ciutadans, i no es poden admetre inobservances de la normativa.
 • El desenvolupament urbanístic sostenible comporta la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió i afavoreixin la cohesió social, transformant-lo en un territori globalment eficient tal com descriu la llei 6/2009 d’avaluació ambiental.

Les administracions, estatal i autonòmica, amb connivència amb els municipis, estan fent cas omís de la següent normativa:

 • Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament el 10 de gener de 2010, de caràcter vinculant, i que diu: “… es procedirà a l’adaptació de la línia ferroviària actual per tal d’instal·lar una línia de tren-tramvia entre Cambrils i Port Aventura, davant la desafectació ferroviària i en contraposició al desmantellament integral de la mateixa, prevista entre Cambrils i l’Hospitalet de l’Infant”
 • Aquest document oficial, que marca el futur de les infraestructures al Camp de Tarragona, distingeix clarament entre “Condicionament Tren-Tramvia” i “Desafectació ferroviària”.

Recordem que a l’escrit dirigit a la Generalitat ja es demanava el traspàs de la línia com a pas previ i obligatori per assolir les competències derivades del transport ferroviari.

 • Ley 38/2015, del sector ferroviario: articles 4 i 11 que regula el traspàs a la Generalitat en el cas de clausura de la línia, regulació que no s’ha respectat. De l’article 11 es desprèn que “Con carácter previo a la adopción del acuerdo de clausura de la línea o tramo afectado, el Ministerio de Fomento lo pondrá en conocimiento de las comunidades autónomas y entidades locales que pudieran resultar afectadas.”. A més l’article 4 especifica “El Ministro de Fomento podrá excluir, previo informe de las comunidades autónomas afectadas, una determinada infraestructura ferroviaria de la Red Ferroviaria de Interés General siempre que hayan desaparecido los motivos de interés general que justificaron su inclusión en aquélla. Dicha infraestructura ferroviaria podrá ser traspasada a la comunidad autónoma correspondiente.”
 • Llei 9/2003 de mobilitat: es vulneren els mateixos fonaments de la llei, quan declara que té per objecte: “…determinar els instruments necessaris perquè la societat catalana assoleixi els objectius de sostenibilitat i seguretat i per garantir a tots els ciutadans una accessibilitat amb mitjans sostenibles. Amb el mínim impacte ambiental, i la implicació de la societat en la presa de decisions que afectin la mobilitat de les persones. Així com també la distribució adequada dels costos d’implantació i gestió del transport i ll foment del desenvolupament urbà sostenible i l’ús racional del territori.”
 • Llei 16/2017, de lluita contra el canvi climàtic: que proclama l’ús generalitzat del transport públic sostenible.
 • Decret 36/2006, de Directrius Nacionals de Mobilitat: que fomenta la introducció de l’accessibilitat en el transport públic, en el procés de planificació dels nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans consolidats.

D’altra banda, la Generalitat ja te adquirits compromisos per convertir la línia ferroviària a tren-tramvia, als quals s’ha de sentir vinculada per mínima coherència amb els seus propis actes i normes reguladores:

 • Estudi de viabilitat d’un tren lleuger al Camp de Tarragona, 2001
 • Pla de Transports de Viatgers de Catalunya aprovat al desembre de 2002
 • Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026, aprovat en 2006
 • Estudi informatiu per implantar un sistema tramviari al Camp de Tarragona, aprovat l’any 2010
 • Ordre d’Estudi previ del nou tren-tramvia del Camp de Tarragona. Tram Cambrils-Salou-Port Aventura-Tarragona. En l’objectiu de la contractació s’esmenta clarament l’aprofitament de la infraestructura i la seva adequació a les noves funcionalitats (tren-tramvia), però mai d’un desmantellament integral previ.

Per últim, com annex 11 aportem una de les moltes entrevistes, aparicions en premsa on alertàvem les administracions de les afectacions que el desmantellament tindria sobre els passatgers del transport públic. En tot moment s’ha intentat fer entendre les administracions les conseqüències de les decisions que estaven prenent, sense èxit.

 

En base a l’exposat, i davant la manca i impossibilitat d’obtenir una interlocució clara amb les Administracions responsables, presentarem la present denúncia davant la Fiscalia, i des de la PTP denunciarem tres elements bàsics:

 

Primer, la inactivitat flagrant de les Administracions davant la necessitat de complir amb la satisfacció d’un servei públic d’interès general. Davant d’aquesta inacció defensem el manteniment de la via i d’un servei de rodalies provisional fins que no es materialitzi el tren-tramvia, en front als interessos immobiliaris i especulatius que estan defensant incomprensiblement els poders públics.

 

Segon, la manca de respecte i l’incompliment de la normativa territorial i urbanística de rang superior vigent a Catalunya, així com també tota la normativa que fa referència al sistema ferroviari i a la mobilitat en general. Davant d’aquest incompliment reivindiquem l’ajust als principis d’eficàcia i legalitat de l’Administració.

 

Tercer, la nefasta utilització dels recursos públics, en ignorar el possible,  necessari i congruent manteniment de la infraestructura bàsica. Apel·lem al principi de “bona administració contingut en la “Carta Europea de Drets Fonamentals”, principi que obliga a invertir diligentment els recursos públics. 

 

En virtut de tot l’exposat,

 

Sol·licitem a la Fiscalia, en la seva especialitat processal d’Urbanisme i Medi Ambient-que inclou territori i mobilitat, i en compliment de l’article 5 del Reglament Orgànic del Ministeri Fiscal per raó dels fets denunciats d’incompliment en la normativa d’ordenació del territori, i davant del malbaratament dels recursos públics existent; que, formulada la present denuncia i aportats els onze documents que s’hi acompanyen, sigui admesa i s’ordeni la pràctica de les diligencies d’investigació necessàries i precises per a la comprovació dels fets, per si fossin constitutius d’un o varis delictes pel desviament que suposen de la satisfacció de l’interès públic que ha de justificar i motivar tota actuació administrativa; i pel greu incompliment legal que contenen en la mesura que són contradictoris i vulneradors de la normativa vigent.

 

Barcelona, 26 de febrer de 2019

 

 

 

 

Signat:

Ricard Riol Jurado[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row]

També et pot interessar...