Search

La mobilitat al nou estatut de Catalunya

set. 13 2005

set.

13

2005

En l’actual context polític de debat permanent sobre la reforma de l’Estatut, des de la PTP volem manifestar la nostra plena satisfacció pel fet que la nova proposta estatutària incorpora plenament els criteris de mobilitat sostenible i segura en diversos punts del seu articulat.

En aquest sentit, d’entre els diversos articles que recullen aspectes vinculats a la mobilitat sostenible i segura volem destacar dos aspectes importants.

Primerament, l’article 46 bis, que incorpora com a principis rectors de la Generalitat en matèria de mobilitat i seguretat viària, una síntesi dels principis inspiradors de la Llei 9/2003 de la mobilitat, els quals formen part de l’ideari de la PTP.

Segonament, l’article 132 en el que s’amplien les competències de la Generalitat en matèria de gestió d’infraestructures de transport. En aquest sentit, destacar que respecte la xarxa ferroviària, el nou text estatutari estableix que la Generalitat pot participar en la planificació i la gestió de les infraestructures de titularitat estatal situades a Catalunya. Sota aquest marc competencial, la Generalitat podria intervenir en la programació dels serveis ferroviaris, objectiu reivindicat des de la PTP des de fa molt de temps.

En document annex es troben els articles del projecte d’Estatut d’autonomia que fan referència a mobilitat, transport, trànsit o seguretat viària.


Articles del projecte d’Estatut de Catalunya que fan referència a la mobilitat

Titol I. Dels drets, deures i principis rectors
Capítol V. Principis rectors
ARTICLE 46 BIS. MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA

1. Els poders públics de Catalunya han de promoure polítiques de transport i de comunicació, basades en criteris de sostenibilitat, que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la mobilitat tot garantint l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.
2. Els poders públics de Catalunya han d’impulsar, d’una manera prioritària, les mesures destinades a l’increment de la seguretat viària i la disminució dels accidents de trànsit, amb una incidència especial en la prevenció, l’educació viària i l’atenció a les víctimes.
Títol II. Des les institucions.
Cap VI. EL Govern Local
ARTICLE 80. LES COMPETÈNCIES LOCALS

h) La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.
Títol IV. Des les competències de la Generalitat
ARTICLE 132. INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT I DE COMUNICACIONS
 1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre ports, aeroports, heliports i altres infraestructures de transport situats a Catalunya que no tinguin la qualificació d’interès general per llei de l’Estat. Aquesta competència inclou en tot cas:
  • a) El règim jurídic, la planificació i la gestió de tots els ports i aeroports, instal·lacions portuàries i aeroportuàries, instal·lacions marítimes menors, estacions terminals de càrrega en recintes portuaris i aeroportuaris i altres infraestructures de transport que no tinguin la qualificació d’interès general, amb independència de l’administració que en sigui titular.
  • b) La gestió del domini públic necessari per a prestar el servei, especialment l’atorgament d’autoritzacions i concessions dins dels recintes portuaris o aeroportuaris.
  • c) El règim econòmic dels serveis portuaris i aeroportuaris, especialment les potestats tarifària i tributària i la percepció i la recaptació de tota mena de tributs i gravàmens relacionats amb la utilització de la infraestructura i del servei que presta.
  • d) La delimitació de la zona de serveis dels ports o els aeroports amb l’informe previ del titular del domini públic i els usos, els equipaments i les activitats complementàries dins del recinte del port o l’aeroport o d’altres infraestructures de transport.
 2. La Generalitat participa en els organismes d’abast supraautonòmic que exerceixen funcions sobre les infraestructures de transport situades a Catalunya que són de titularitat estatal.
 3. La qualificació d’interès general per llei de l’Estat d’un port o un aeroport situat a Catalunya requereix la deliberació i l’informe previs de la Comissió Bilateral Generalitat – Estat, i la seva gestió correspon a la Generalitat.
 4. Correspon a la Generalitat la participació en la planificació i la programació de ports i aeroports d’interès general.
 5. El Port de Barcelona i el Port de Tarragona tenen un règim especial de funcionament, que han d’acordar la Generalitat i l’Estat, a proposta de la Comissió Bilateral Generalitat – Estat.
 6. Una llei del Parlament ha de definir l’organització i el règim jurídic i econòmic del Port de Barcelona i del Port de Tarragona, que han de respectar els principis bàsics de la legislació de l’Estat en matèria de ports d’interès general.
 7. L’Aeroport de Barcelona té un règim especial de funcionament, que han d’acordar la Generalitat i l’Estat, a proposta de la Comissió Bilateral Generalitat – Estat.
 8. Una llei del Parlament ha de definir l’organització i el règim jurídic i econòmic de l’Aeroport de Barcelona, que ha de respectar els principis bàsics de la legislació de l’Estat en matèria d’aeroports d’interès general.
 9. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de xarxa viària en tot l’àmbit territorial de Catalunya. Integren aquesta xarxa les carreteres, els túnels, les autopistes i les altres vies, amb independència de llur qualificació, funcionalitat, accessibilitat, connectivitat i titularitat. Aquesta competència inclou en tot cas:
  • a) L’ordenació, la planificació i la gestió integrada de tota la xarxa viària al territori de Catalunya amb independència de l’administració titular de cada via.
  • b) El règim jurídic i financer dels elements de la xarxa viària dels quals és titular la Generalitat
  • c) La connectivitat dels elements que integren la xarxa viària de Catalunya entre ells o amb altres infraestructures de transport o altres xarxes.
 10. Qualsevol modificació funcional, ampliació o modificació del règim econòmic i financer dels elements que integren la xarxa viària de Catalunya, amb independència de llur titularitat, requereix l’acord previ de la Generalitat.
 11. Correspon a la Generalitat, en matèria de xarxa ferroviària, la competència exclusiva sobre les infraestructures de les quals és titular i la participació en la planificació i la gestió de les infraestructures de titularitat estatal situades a Catalunya. La gestió inclou, en tot cas, la coordinació, l’explotació, la conservació i l’administració de les infraestructures.
 12. Correspon a Generalitat la competència compartida en matèria de comunicacions electròniques, que inclou en tot cas:
  • a) La regulació de l’accés i la definició d’un conjunt mínim de serveis d’accés universal.
  • b) La garantia de la interoperabilitat dels sistemes i dels equips de recepció dels serveis de comunicacions electròniques i dels continguts que s’hi distribueixen i d’accés a aquests serveis i continguts.
  • c) L’ordenació, la regulació i el control de les xarxes de comunicacions electròniques.
 13. Correspon a la Generalitat, en matèria de gestió de l’espai radioelèctric i en el marc de la planificació estatal, la competència executiva sobre les comunicacion.
ARTICLE 137. TRANSPORTS

 1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de viatgers i mercaderi es per carretera, ferrocarril i cable que transcorrin íntegrament pel territori de Catalunya, amb independència de la titularitat de la infraestructura. Aquesta competència inclou en tot cas:
  • a) La regulació, la planificació, la gestió, la coordinació i la inspecció dels serveis i les activitats.
  • b) La regulació de la capacitació professional i de la intervenció administrativa per a l’exercici de les activitats de transport.
  • c) L’establiment de condicions addicionals en la regulació del contracte de transport.
  • d) La regulació del transport urbà i dels serveis de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme.
  • e) La regulació específica del transport turístic, escolar o de menors, sanitari, funerari, de mercaderies perilloses o peribles i d’altres que requereixin un règim específic.
  • f) La regulació d’un sistema d’arbitratge en matèria de transports.
  • g) La potestat tarifària sobre transports terrestres.
 2. Correspon a la Generalitat la competència executiva de la legislació de l’Estat amb relació als transports terrestres que tinguin llur origen i destinació a Catalunya, malgrat que no hi transcorrin íntegrament, que inclou en tot cas:
  • a) La gestió i l’autorització dels serveis regulars de transport de viatgers per carretera amb un itinerari que transcorri parcialment per Catalunya.
  • b) La intervenció administrativa per a la prestació de serveis de transport per carretera de mercaderies i de viatgers i per a les seves activitats auxiliars i complementàries, incloent-hi els serveis de l’àmbit de la Unió Europea i de tercers països.
  • c) La inspecció, el control i la sanció del transport per carretera.
  • d) L’arbitratge.
  • e) La capacitació professional del transport per carretera, incloent-hi el de mercaderies perilloses, i les seves activitats auxiliars i complementàries.
  • f) L’exercici de la potestat de planificació en col·laboració amb l’Estat.
 3. La integració de línies o serveis de transport que transcorrin íntegrament per Catalunya en línies o serveis d’àmbit superior requereix l’acord previ de la Generalitat.
 4. La Generalitat participa en l’establiment dels serveis ferroviaris que garanteixin la comunicació amb altres comunitats autònomes o amb el trànsit internacional i determina amb l’Estat les formes de col·laboració pertinents per a la gestió integrada de la xarxa ferroviària a Catalunya, en el marc de la Comissió Bilateral Generalitat- Estat.
 5. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els centres i els operadors de les activitats vinculades a l’organització del transport, la logística i la distribució localitzades a Catalunya, que inclou, en tot cas, la regulació i l’execució sobre:
  • a) Els centres d’informació i distribució de càrregues situats a Catalunya.
  • b) Les agències de transport, els magatzemistes, els distribuïdors i els transitaris domiciliats a Catalunya.
  • c) Les estacions de transport situades a Catalunya.
  • d) L’arrendament de vehicles localitzats a Catalunya.
 6. Correspon a la Generalitat, en matèria de transport aeri, la competència executiva d’intervenció administrativa.
 7. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de transport marítim i fluvial que transcorri íntegrament per les aigües continentals o la mar territorial de Catalunya, que inclou en tot cas:
  • a) La regulació, la planificació i la gestió del transport marítim i fluvial de passatgers.
  • b) La intervenció administrativa per la prestació dels serveis i l’acompliment de les activitats que tinguin relació amb el transport marítim i fluvial.
  • c) Els requisits per a l’exercici de l’activitat.
ARTICLE 163. SEGURETAT PÚBLICA
4. La Policia de la Generalitat – Mossos  d’Esquadra  té com  a àmbit d’actuació  el conjunt del territori de Catalunya i
exerceix totes les funcions pròpies d’un cos de policia general i integral, en els àmbits següents:
 • a) La seguretat ciutadana i l’ordre públic.
 • b) La policia administrativa, que inclou la que deriva de la normativa estatal.
 • c) La policia judicial i la investigació criminal, que inclou la investigació de les diverses formes de crim organitzat i terrorisme.
 • d) El control i la vigilància del trànsit.

TERCERA. TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES

 1. La Generalitat, en els termes que estableix l’apartat 2, exerceix les competències en les matèries següents:
  • h) L’execució de la legislació estatal en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària a Catalunya. Aquesta competència inclou, a banda de les facultats ja transferides per la Llei orgànica 6/1997, del 15 de desembre, les facultats següents: expedir, revisar i bescanviar els permisos i les llicències per a conduir vehicles a motor i ciclomotors, i també anul·lar-los, intervenir-hi o revocar-los i, si escau, suspendre’ls, en el cas d’expedients de sanció o en via cautelar; matricular i expedir els permisos o les llicències de circulació, i també anul·lar-los, intervenir-hi i revocar-los, i en conseqüència, autoritzar transferències, duplicats i baixes de vehicles a motor i ciclomotors, i també expedir permisos temporals; sancionar les infraccions comeses contra la normativa de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària; dur a terme proves per a verificar que es compleixen els requisits, les aptituds i els coneixements per a obtenir el permís de conduir i la llicència de conducció de ciclomotors, i lliurar les autoritzacions de transports especials, urgents i altres autoritzacions especials que tinguin origen o destinació a Catalunya.
 2. L’assumpció efectiva de les competències que estableix l’apartat 1 s’ha de portar a terme mitjançant una llei orgànica de transferència de les que estableix l’article 150.2 de la Constitució.

També et pot interessar...