L’Associació Valenciana Pel Transport Públic (AVPTP) i l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) han presentat aportacions conjuntes a l’avantprojecte de “Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del transporte público urbano“, un projecte de llei d’àmbit estatal de gran transcendència pel transport públic en fase de consulta pública.

Les nostres propostes impulsen la mobilitat sostenible i els transports en comú. la mobilitat ha d’esdevenir un servei d’interès general, Universal, modern, garant d’igualtat i de cohesió social i territorial, subjecte a permanent avaluació de mesures, participació pública i transparència. Actualment el finançament del transport públic és desigual, injusta i està obsoleta. Aquesta desigualtat es deu al fet que Espanya és l’únic país de la Unió Europea que no compta amb una llei de finançament del transport públic que la reguli mitjançant criteris objectius, racionals i equitatius.

Les aportacions que hem realitzat fan referència als següents aspectes:

  • Finançament i fiscalitat: implantació di instruments de caràcter plurianual, que atorguin estabilitat a el sistema i garanteixin la suficiència de recursos. Creació d’un fons públic de finançament del transport públic i la mobilitat sostenible nodrit amb aportació pressupostària, fiscalitat sobre hidrocarburs (incloent aviació), peatges, vinyetes i multes de trànsit. Distribució d’aquest fons mitjançant un càlcul objectiu i normativament prefixat, amb un criteri de repartiment principalment poblacional. Els generadors de mobilitat obligada o massiva haurien d’optar entre facilitar l’accés amb mobilitat sostenible o un pagament compensatori destinat al finançament del transport.
  • Planificació: Prioritat pel transport d’ús quotidià: serveis ferroviaris urbans, de rodalies i regionals. Planificació integrada i jerarquitzada entre diferents maneres i operadors. Programes únics d’inversions basats en la determinació dels serveis necessaris i, en base a aquests, definint les infraestructures requerides (i no a l’inrevés). Accés amb transport públic a centres de treball i serveis bàsics garantit. Els municipis de més de 5.000 habitants hauran de disposar d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.
  • Integració: Un recorregut = un únic títol de transport, independentment dels modes de transport utilitzats i dels operadors. Creació de títols que afavoreixin la utilització intensiva del transport públic, tendint a una tarifa plana mitjançant barreres de despesa mensuals. Imatge/marca única i comprensible per àrea funcional o geogràfica, afavorint la percepció de tots els serveis com un de sol. Els operadors hauran de compartir i publicar dades tant d’oferta com de demanda en formats oberts i integrables.
  • Competitivitat: La velocitat comercial i els temps de viatge comparatius són les característiques crítiques del transport públic. Generalització de les mesures que milloren aquests paràmetres: racionalització de les xarxes, coordinació horària, generalització de les plataformes reservades i prioritat semafòrica.
  • Mobilitat activa: Obligatorietat de la construcció de vies segregades per a la mobilitat a peu i amb vehicles no motoritzats com a part de tota nova infraestructura de connexió entre municipis.
  • Transparència i participació pública: Establiment de mecanismes de participació social a través d’associacions de defensa l’interès general i d’usuaris/es, en la presa de decisions de planificació, disseny, construcció i explotació dels sistemes de transport públic.