En el marc de l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic del Front Litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies (exp. 2016/060920/M) el passat 7 d’agost per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, la PTP ha presentat un seguit d’al·legacions conjuntes amb la Plataforma Salvem les 3 Xemeneies, que porta temps vetllant per a la conservació del patrimoni industrial del territori i un ús equilibrat.

La PTP demana que en les directius es tingui en consideració el perllongament del tramvia fins l’estació de Rodalies de Badalona enlloc del Port, atenent que una part de l’àmbit del PDU forma part del terme municipal de Badalona i cal connectar-lo amb el centre de la ciutat. En aquest sentit l’entitat també presentarà esmenes en el PDI per tal d’incloure aquesta actuació.

Es demana que el carrer Eduard Maristany tingui una secció suficient i pugui encabir les necessitats de la zona així com també espai propi i segregat pels modes de transport sostenible (tramvia, bus i bicicleta).

L’entitat posa especial  èmfasi en la permeabilitat entre les dues bandes focalitzant en la mobilitat a peu i en bicicleta. Atenent que s’hi generarà un gran parc i passeig d’interès metropolità i que el PDU contempla la reconversió a usos mixtos dels polígons continguts a l’àmbit, cal que es garanteixi unes bones connexions. Els passos per a vianants han de comptar amb llum, ser amples i segurs.

Es demana que la conversió a via cívica de l’avinguda del Maresme sigui directiu i no recomanació. Es considera que com via d’accés al llevant del sector s’ha de preveure necessàriament la transformació. Es demanarà als ajuntaments de Badalona i Sant Adrià poder emprendre el projecte de manera paral·lela.

Les al·legacions presentades també inclouen la petició DE previsió d’un tren tramvia en el cas que es traslladi a l’interior la via per donar servei interurbà  a l’àmbit. També es demana la previsió de carrils bus, punts de regulació, semaforització pròpia i punts de recàrrega per a bus. D’altra banda es demana que es doti de tot l’aparcament de l’àmbit en l’interior d’edificacions. Per últim es reclama tenir en consideració una distribució de mercaderies i última milla eficient i neta a través d’una microplataforma i un bon dimensionament de les àrees DUM.

Totes aquestes propostes es recullen al document Al·legacions PDU Tres Xemeneies, formulades vers la millora del transport públic i l’espai urbà que no pugui ni ésser contemplada en el PDU.